Loading...

Theology

Results 49 - 72 of 341
Burman, Pieter, e.a..
Burman, Pieter, e.a..
Burman, Pieter, e.a..

Burman, Pieter, e.a.. Pieter Burmans redenvoering voor de Comedie, in 't openbaer opgezegt by den aenvang zijner academische leszen, over den toneeldichter Terentius. Op den 14 September 1711. Meegebonden zijn enkele verweerschriften, wederleggingen en antwoorden. Utrecht; 1711; Willem vande Water; goudgestempeld halfleer; voorreden (19 p.), 32 p.; meegebonden zijn: "Noodig verweer-schrift voor den Nederduitschen Kerken-raadt van Utrecht. Opgestelt door deszelfs gecommitteerden tegen de onlangs uitgegevene voorreden van den Hr. Profr. Pieter Burman, met betrekking op deszelfs redenvoering voor de Comedie. Zijnde een voorlooper van een kortbondig vertoog van de onbetamelykheit en schadelykheit der comedien, byzonder ook der hedendaagse". Tweede druk; Utrecht; 1711; Thomas Appels; o.a. door Nicolaus van Wingen, Cornelius Boott en Simon Stratenius; 36 p.; "Kortbondig vertoog van de onbetamelijkheit en schadelijkheit der comedien, byzonder ook der hedendaagse, zijnde een vervolg van 't noodig verweer-schrift voor den Nederduitschen Kerken-raadt van Utrecht". Tweeden druk; Utrecht; 1711; Thomas Appels; o.a. door Nicolaus van Wingen, Cornelius Boott en Simon Stratenius; 39 p.; "Pieter Burmans wederlegging van het zoogenaamde verweerschrift voor de Nederduitze Kerkenraad van Utrecht, en het kortbondig vertoog van de onbetamelykheid en schadelykheid der comedien; t'zamengesteld by zes Utrechtze predikanten, Nicoalus van Wingen, Abraham Josua Brakonier, Cornelius Boott, Aegidius vande Putt, Simon Stratenus, Anthonius Driessen. Waar in, nevens hare lasterlyke en onware beschuldingen, aangewezen worden haar gevaarlyke gronden, ontrent de Regeringe, en bedieninge des Godsdienst"; Utrecht; 1712; Willem vande Water; 111 p.; "Antwoord van A.J. Brakonier, C. Boott, Ae. vande Putt en A. Driessen, predikanten te Utrecht, op Profr. Pieter Burmans zoogenaamde wederlegginge van 't noodig verweerschrift voor den Nederduitschen Kerkenraad van Utrecht en 't kortbondig vertoog van de onbetamelijkheit en schadelijkheit der komedien. Waar in, nevens zyne lasterlyke en onwaare beschuldigingen aangewezen worden zyne gevaarlyke gronden ontrent den Christelyken godsdienst en eene Christelyke Burger Regeringe"; Rotterdam; 1712; Reinier van Doesburg; 44 p.; "Nader opheldering van 't staatkundig ontwerp en oplossing der ongegronde tegenwerpingen tegen het zelve"; 77p.; "Pieter Burmans tweede wederlegginge van het antwoord van de vier predikanten. Eerste deel"; Utrecht; 1712; Thomas Appels; 73 p.; "Pieter Burmans tweede wederlegginge, der vier Utrechtsche predikanten, tweede en derde deel"; Utrecht; 1712; Thomas Appels; 78 p.; "Het twede en derde deel van P.P. Burmans zoo genaamde twede wederlegging ontzenuwt en vereidelt in een weder-antwoord van A.I. Brakonier, C. Boott, Ae. vande Putt, en A. Driessen, predikanten te Utrecht"; Utrecht; 1712; Jan Wagens; 23 p.; verlucht met vignetten. Pieter Burman (Utrecht 1668 - Leiden 1741) werd in 1696 te Utrecht tot Buitengewoon Hoogleraar der Welsprekendheid en Dichtkunst aangesteld. In 1715 bekleedde hij in Leiden het ambt van Professor in de Geschiedenissen, Welsprekendheid en Griekse talen. Hij werd zeer gewaardeerd door de dichters van zijn tijd maar hij had ook veel vijanden gemaakt door zijn scherpe pen. Zo liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om de geestelijkheid te hekelen. Zijn "Redevoering voor de Comedie", die eerst in het Latijn verscheen, had 13 schotschriften tot gevolg waarvan er zich in dit convoluut 8 bevinden. Knuttel 15980, 15982, 15984, 16098, 16099, 16100, 1601, 16102. Fraai gebonden convoluut in modern halfleer met ribben. Al deze schotschriften worden zelden aangeboden! [24712]

€ 950,00
Burmanno, Casparo (Kaspar Burman).
Burmanno, Casparo (Kaspar Burman).

Burmanno, Casparo (Kaspar Burman). Traiectum eruditum, virorum doctrina inlustrium, qui in urbe trajecto, et regione trajectensi nati sunt, sive ibih habitarunt, vitas, fata et scripta exhibens. Rhenum; 1738; Jurianum A Paddenburg. Titlepage with vignet printed in red and black. Vellum; (32), 469, (13) pp. Vellum binding spotted but in good condition; small stamp on titlepage; inside in very good condition. [34107]

€ 195,00
Bynaeus, Antonius.
Bynaeus, Antonius.
Bynaeus, Antonius.
Bynaeus, Antonius.
Bynaeus, Antonius.
Bynaeus, Antonius.

Bynaeus, Antonius. Gekruiste Christus, ofte Verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers Jesu Christi, uyt Joodsche, Romeynsche, en andere Oudtheden. Dordrecht; 1693; Dirck Goris. Vierde druk. Gegraveerd frontispiece door A. Houbraken. Titelblad gedrukt in rood en zwart met gegraveerd vignet en 2 bladvullende gravures naast diverse gravures in de tekst. Perkamenten band; (32), 580, 34 p. [33671]

€ 190,00
Calmet, Augustyn.
Calmet, Augustyn.

Calmet, Augustyn. Outheden van het Oude Verbondt, bestaande in redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne schriften vervat (4 delen). En: Outheden van het Nieuwe Verbondt (2 delen). Rotterdam /Amsterdam; 1725-1739; Johannes Hofhout / Antoni Schoonenberg / Salomon Schouten. Oorspronkelijk kalfsleer met goudgestempelde en geribde ruggen. Oude Verbondt Deel I: Uitslaande kaart van het Beloofde Land; (8),172, 224, 324 p. Deel II: (4), 620 p.; deel III: (4), 756 p.; Deel IV: (6), 682 p. Nieuwe Verbondt Deel I: (14), 638 p. Deel II: (8), 750, (10) p. Enkele bladz. met wormgaatjes. Ruggen aan de bovenzijde licht beschadigd. Overigens een prachtige set in uniforme banden! [31081]

€ 550,00
Calvijn, Johannes.
Calvijn, Johannes.

Calvijn, Johannes.

Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3.

Delft; 1949; N.V. W.D. Meinema; linnen met goudopdruk; uit het Latijn vertaald door A. Sizoo; XXXVII, 588, 574 & 642 p.

Naam vorige eigenaar op blanco schutblad.

[30156]

€ 18,00
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.

Carne, John.

Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding.

London; ca. 1850; Peter Jackson, late Fisher, Son, & Co.; halfleather with gilt printed spine; in a series of one hundred and twenty steel engraved views, drawn from nature by W.H. Bartlett, William Purser, and Thomas Allom; with descriptions of the plates by John Carne; engraved frontispiece; 80 (2), 76 (1) & 100 (1) pp.

Loosely inserted, the general index. 3 Plates waterstained, 1 page repaired. Damage along the spine, joints splitting, boards a trifle loosened. Corners of cover slightly worn. Upper part of spine with crack, mended.

[23841]

€ 350,00
Castéra, Constantin (ed.).

Castéra, Constantin (ed.).

L'eloge de la folie par Didier Erasme de Rotterdam. La collection lumen animi.

Paris; 1930; Lumen Animi; cardboard; ills. by Hans Holbein; text in French; no. 453 of a total of 3,200 numbered copies; 226 pp.

Uncut copy. Bookblock a trifle loosened.

[29877]

€ 14,00
Celis, Gab..

Celis, Gab..

De Onze Lieve Vrouwkapellekens te Gent.

Gent; 1924; zachte kaft; een enkele ill. in zwart wit; 32 p.

Bandje aan de randen wat verkleurd. Etiketje met naam op schutblad.

[25071]

€ 12,00
Cerff, Jan de.

Cerff, Jan de.

Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen.

Amsterdam; 1742; Hendrik Vieroot; halfleer; rug geribd, met florale decoraties; ca. 21,5x27,5 cm.; (46) 637 p. + bladwyzer.

Exemplaar met vochtschade, meest in de marges. Platten (gedeeltelijk vernieuwd) en rug, vakkundig, gerepareerd

[25884]

€ 195,00
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.

Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot nut van' t Algemeen. IX Deel.

Amsterdam; 1802; Bataafsche Maatschappij; Corn. de Vries, Hend. van Munster en Johannes van der Hey; Inhoud: 1; 'Aanwijzing van de middelen, om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten'. 2; Betoog van het schadelijke der vooröordelen, omtrent het horoscooptrekken en planeetleezen, benevens betoog; dat noch comeeten, noch planeeten, op de lotgevallen der menschen, eenigen onmiddelijken invloed hebben'. 3; 'Over de beste middelen tot verbetering van het Nationaal Nederlandsch Gezang'. halfcloth / cardboard; 13x21 cm.; 208, 240, 54 p.

Zeldzaam!! Naam op schutblad. Schutbladen roestvlekkig. Omslag versleten en beschadigd. Tekstblok in goede staat.

[18415]

€ 150,00
Cormenin, M. de.

Cormenin, M. de.

Des Salles d'Asile; Extrait d'un Voyage en Italie.

Bruxelles; 1849; J.-B. de Mortier; softcover; 10x15 cm.; 85 pp.

Rare! Spine restored, frontcover with slight traces of wear. Ticket on inside cover.

[23287]

€ 40,00

Costa, Is. da. Dr. Bogues proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst. Amsterdam; 1854; H. Höveker; gekartonneerd; 8vo; XIX, 324 p. Rug iets beschadigd, overigens wat lichte gebruikssporen. [31603]

€ 15,00
Couissinier, M.B..
Couissinier, M.B..

Couissinier, M.B..

Bilderkatechismus.

Düsseldorf; 1863; Verlag von August Wm. Schulgen; 'Gezeichnet von Gottfried Rud. Elster und in holz geschnitten von richard Brend'amour'; gilt stamped cloth; 112 fullpage woodegravings; [VIII], 112 pp.

Binding discoloured.

[16261]

€ 37,00
Crie, Thomas M'.
Crie, Thomas M'.

Crie, Thomas M'.

Geschiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Eerste deel (van twee).

Amsterdam; 1838; W. Brave, junior; zachte kaft; gekartonneerd; 8vo; met aanmerkingen van W.N. Munting; XI, 308 p.

Rug beschadigd, band met lichte gebruikssporen. Onafgesneden exemplaar.

[27075]

€ 50,00

Cunaeus, Petrus. De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden,....vertaald door een Liefhebber der Joodse Oudheden (H.W. Goeree) + Vervolg: Uyt de naargelaten Schriften van W.Goeree.In 4 delen. Amsterdam; 1700, 1735 (4e deel); Daniel vanden Dalen / Jan Roman de Jonge. 4 Delen waarvan 3 met frontispies; 2 kaarten en 51 platen (van 54). Goudgestempeld halfleer met ribben; platten met gemarmerd papier; (30), 556, (20); (24), 558, (22); (40), 495, (33); (16), 466, (18) p. Enkele bladzijden met vochtvlekken. Deel 4 heeft over de eerste 155 bladzijden wormgaatjes. De gemarmerde platten zijun enigszins versleten. Rug van deel 1 met kleine reparaties. [31010]

€ 350,00
Dapper, O..
Dapper, O..

Dapper, O..

Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant.

Franeker; 1995; uitgeverij van Wijnen; kunstleer met goudopdruk op de rug; facsimile-editie naar het origineel uit 1677; ill. en uitslaande kaarten; register; 579 p.

Stempel met naam vorige eigenaar. Overigens een goed exemplaar.

[30349]

€ 64,00
Davidov, Dinko, Stanic, Radomir & Timotijevic, Miroslav.

Davidov, Dinko, Stanic, Radomir & Timotijevic, Miroslav.

War Damage sustained by Orthodox Churches in Serbian areas of Croatia, 1991.

Belgrade; 1992; softcover; 4o; ills. in b&w; translated in the English by Alice Coppel-Tosic; 88 pp.

Cover curled

[26637]

€ 24,00
20503
20503a

De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).

Utrecht; +/- 1870-1890; van Bentum/ Kemink & Zoon, e.a.; halflinnen met gemarmerde platten; ill. in zwart wit; elk deeltje bestaat uit 4 p.

Verschillende, niet opeenvolgende, nummers uit verschillende jaargangen. Pagina's licht verkleurd, met hier en daar wat kleine vlekjes en scheurtjes. Omslag met lichte gebruikssporen.

[20503]

€ 50,00

De Delftse Bijbel van 1477.

Amsterdam / Alphen a. d. Rijn; 1977; Buijten & Schipperheijn / Repro-Holland; facsimile van de oorspronkelijke druk; met een inleiding van prof. dr. C.C. de Bruin; 2 vols.; printed in red and black; imitation leather; and separate introduction in English and Dutch;

[16949]

€ 20,00
25321a
25321b

De Huiskamer; Christelijke zondagslectuur voor Neêrlands volk. Tweede jaargang.

Schiedam; 1885; Gebr. van Noortwijk; halfleer; frontispice met portret van Calvijn; 416 p.

Platten met schaafsporen, band met slijtage langs hoeken en randen.

[25321]

€ 20,00
32881
32881a
32881b
32881c

De kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken verklaart worden...... Amsterdam; 1793, Dirk onder de Linden en Zoon. Titelplaat (1792), Titelpagina met vignet; 150 eenzijdig bedrukte vellen met gegraveerde platen. Achterin: Sleutel tot dezen Print-Bybel. Gemarmerd karton met (latere) leren rug; (12), 150 (eenzijdig bedrukt), 24 pp. Een bijbel voor de jeugd in rebus-vorm. Compleet; enkele bladzijden met oud papier gerepareerd. [32881]

€ 180,00
35595
35595a
35595b
35595c

De Leermeester der Zeden, Vertoond in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't Leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars.

Amsterdam; 1781; Tjeert Bliek. Gegraveerde frontispiece en vVerkaaring van de Tytelprent.Titelblad met gegraveerd embleem; 46 gravures + 5 uitslaande + uitslaand tabel. Vernieuwde goudbedrukte halflinnen band met kartonnen platten; (12), 432 p.

Mist pagina 1/2 en p. 433/434; 1 uitslaande prent beschadigd met verlies van deel van de gravure en een hoekje uit een pagina (zonder tekstverlies). "Gebruikt"exemplaar maar merendeels in goede staat.

[35595]

€ 90,00
Dekker, C..
Dekker, C..

Dekker, C..

Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.

Kampen; 1992; J.H. Kok uitgeversmaatschappij; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; gesigneerd door de auteur, met opdracht aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, C. Boertien; indices; 818 p.

Het eerste exemplaar, uitgereikt aan de CvdK. Inclusief enkele bijlagen, o.a. m.b.t. de aanbieding van het boek aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland.

[30572]

€ 25,00
Detmar, D.A..

Detmar, D.A..

Eenzaam verkeer met God, of dertig stille overdenkingen, over 's Heeren liefde, zijne leiding, besturing, bemoediging, vertroosting enb verdere oefeningen op den weg naar den hemel.

Nijkerk; 1864; I.J. Malga; gekartonneerd; 8vo; 3e druk; VI, 229 p.

Rug gerepareerd. Enkele plakband restjes op het voorplat. Een enkele bladzijde met wat vlekjes. Titelblad ontbreekt.

[35341]

€ 30,00