Loading...

Law

Results 49 - 72 of 103

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième). Gand; 1860; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; III, 550 pp. Upper part spine repaired with tape. Cover with traces of wear. Address sticker on title page. [20433]

€ 25,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième). Gand; 1861; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; (4) 642 p. Address sticker on title page. Cover with traces of wear, spine rubbed. [20434]

€ 25,00
Mey van Streefkerk, J.G.  (ed.).
Mey van Streefkerk, J.G.  (ed.).

Mey van Streefkerk, J.G. (ed.).

Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17.

Brussel; 11 april 1827; softcover; 10,5x17 cm.; 73 pp.

Pp. curled at the corners. Renewed marbled cover. Rare!

[17975]

€ 90,00
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.

Mirabeau,Graaf De. Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven. Middelburg; Wed. J. en W. Abrahams e. a. ; 1794. Met uitslaande kaart van de loop der Schelde van Antwerpen tot in zee. Originele (beschadigde) papieren omslag; VIII, 214 p. "Gebruikt" exemplaar; omslag en eerste paar blz. vlekkig. [33570]

€ 220,00
Moolenburgh, H.C..

Moolenburgh, H.C..

Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden).

Leiden; 1888; P. Somerwil; gilt printed cloth with gilt fore edge; thesis; 46 pp.

Fine copy.

[22069]

€ 34,00
Muller, N..

Muller, N..

Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom.

Utrecht; 1908; Kemink & Zoon; academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de staatswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam op gezag van den rector-magnificus Dr. C. Ph. Sluiter, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, voor de faculteit van rechtsgeleerdheid te verdedigen...etc.; pb. 530p. en 3p. stellingen als losse bijlage.

Hoekjes band iets opgekruld. Rug met leesribbel.

[15759]

€ 19,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Algemeene kundigheden voor den gemeenen man. Byvoegzel II: Vervolg van Landeryen, tienden, vrugten, plantagien, enz. Van Geregten ten platten lande en derzelver verpligtinge in 't gemeen. Armbezorgers van diakonyen en grooten armen. Byvoegzel III: Eenige algemeene dykregten in Zeeland gebruikelyk.

Goes; zonder jaar; Jacobus Huysman; zachte kaft; 9x14 cm.; 52 p.

Contemporain bandje met vernieuwde rug. Lichte slijtagesporen en enigszins los in de band.

[36764]

€ 50,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen.

Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten.

Enchuysen; Egbert van den Hoof; 1667. Kl. folio, perkament, 3 titelbladen waarvan 2 met groot drukkersvignet, (8), 400,(16), (2), 98, (2), 69,(8) p.,

Band heeft herstelplekken; schutbladen vernieuwd, div. pagina's gebruind door vochtschade.

[31261]

€ 195,00
N.n..

N.n..

Het wetboek van strafregt (code pénal), met de wijzigingen, daarin aangebragt sedert 1810 en laatstelijk bij de wetten van 29 junij 1854, bewerkt onder toezigt van een regterlijk ambtenaar. Benevens de opgave van eenige speciale straf-verordeningen.

Middelburg; 1854; J.C. & W. Altorffer; gekartonneerd; 11x18 cm.; bewerkt door Mr. A.J. van Deinse; 156 p.

Bandje met wat lichte gebruiks- en slijtagesporen. Achterplat wat schaafplekjes.

[37523]

€ 35,00
N.n..
N.n..

N.n..

Les cinq codes du Royaume, précédés de la charte constitutionnelle, et suivis du tarif des frais et dépens; collationnés sur les éditions officielles de l'imprimerie royale. Nouvelle édition, a laquelle on a joint les deux Lois rendues en Mars 1820, l'une sur la liberté individuelle, l'autre sur la publication des journaux et ecrits périodiques avec l'Ordonnance du Roi.

Lyon; 1820; François Savy; bound in leather; small 8vo; XVI, 750 pp.

Spine ends a trifle worn. Fine copy.

[35296]

€ 60,00
N.n..
N.n..

N.n..

Reformatie der Landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Salus populi, suprema lex esto.

Arnhem; 1655; Jacob van Biesen. Gemarmerde papieren omslag; gedecoreerd titelblad met vignet; 64 p. (ongenummerd).

[35206]

€ 195,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Reglement op de manier van Procedeeren in de Graafschap Zutphen, waar na de Gerigten, Litiganten Bediendens en alle die het aangaat, zig in het toekomende hebben te reguleeren. (1) (Convoluut met nog 6 titels.)

Ad 1: Zonder jaar (In pen: "1772"); zonder plaats. (Mist titelblad en laatste blz. van dit reglement); 140 p. Gebonden in perkament met: Reglement op het prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom; Arnhem 1733; Hendrik van Goor; 15 p. (2). En gebonden met: Ampliatie van het reglement op het prothocolhoudenin Veluwen en Veluwen zoom van den 3. April 1733, Zutphen, 1756; 55 p.; En: Reglement op de manier van procedeeren voor de Camer van haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den Quartiere van Veluwen. Arnhem; 1746; Hendrik van Goor; 75p. En: Reglement op het ruymen van beeken, ley -en togt-graven, met het voeren van de schouw daar over; Gelyk meede op de reparatie emnde onderhoud der gemeene heeren-wegen bninnen de Graafschap Zutphen; 1755; 14 p. En: Reglement tot verkortinge van de mondelinge pleydoyen, en verdere maniere van procederen voor den Hove des Furstendoms Gelrte ende Graafschaps Zutphen. Arnhem; 1736; Drukker van den Wel;42 p. En: Reglement op de manier van procedeeren in Momboirs-Saaken. Arnhem; 1742; 20 p.

Enkele pagina's wat vlekkig; overigens in goede staat.

[35202]

€ 280,00
N.n..
N.n..

N.n..

Sadt-rechten van Zutphen, vlijtigh geexamineert ende gecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt.

Arnhem; 1638; Jacob van Biesen. Gemarmerde papieren omslag; 48 p.

Vroege publikatie over o.a. erfrecht, pacht en huur, huwelijkse voorwaarden, lijf-tucht en tucht-recht en testamenten

[35205]

€ 100,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.

Zutphen; 1802; H.C.A. Thieme; contemporain gemarmerd karton; 219 p.

Inhoud: Staatsregeling en afzonderlijke Reglementen voor Holland, Gelderland, Zeeland, Friesland, Utrecht, Overyssel, Groningen en "Braband".

[25888]

€ 390,00
N.n..

N.n..

Van Belkum's burgerlijk wetboek, bevattende: wat iedereen in het dagelijksch leven er van behoort te weten.

Zutphen; zonder jaar; P. van Belkum Az.; gebonden in linnen band; 7x10 cm.; register; 144 p.

Boekblok laat iets los van de band.

[37524]

€ 20,00
35707
35707a

Naamwyzer. Aantoonende alle de Namen en Woonplaatsen van den Land- Drost en Assessoren, het Departementaal Geregts-Hof en verdere Collegien, in het Departement Zeeland; mitsgaders derzelver amptenaren en bedienden. Benevens die van burgemeester, wethouders, vroedschappen, schepenen en subalterne collegien, der stad Middelburg; mitsgaders de stedelyke amptenaren, enz. Voorts de directien over de kolonien van dit Koninkryk; benevens de directeuren der commercie- en assurantie-compagnien, met derzelver amptenaren en bedienden. En eindelyk de directie over het Eiland Walcheren. Dienende van Novemb. 1808 tot Novemb. 1809.

Middelburg; 1808; J.C. Altorffer; gekartonneerd; 8x13 cm.; mee ingebonden: Middelburgsche wacht-almanak voor het jaar 1809; 147 p.

Het bandje heeft een vlek. De blanco bladzijden in het boekje, voor het maken van aantekeningen/notities, zijn beschreven.met potlood.

[35707]

€ 95,00
Nagtglas, F..

Nagtglas, F..

Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866.

Middelburg; 1867; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; klein 8vo; 94 p.

Rug gerepareerd. Twee stempels met naam vorige eigenaar op titelblad.

[33796]

€ 19,00
Nederburgh, Herman Adriaan.
Nederburgh, Herman Adriaan.

Nederburgh, Herman Adriaan.

Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem.

Lugduni-Batavorum; 1809; Haak et Socios; softcover with marbled boards; all edges gilted; thesis; text in Latin; 61, 3 pp.

Later binding.

[30429]

€ 60,00
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).

Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).

De Feudi Iuris Scripti, Hollandici, Westfriscique, Successione. Bound with: Observationum Feudisticarum Decas Prima Ex Rebus Iudicatis Curiae Feudalis Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque Selecta.

Hagae; 1602; Beuckellium Cornelij Nieulandium. Half cloth; 4to; (14), 87, (1), 50 pp.

20th century binding. One page with underlinings and notations in 17th century hand. Very rare!

[34898]

€ 200,00
No author.

No author.

Algemeen en beredeneerd register op alle de publicatien en ordonnantien van de gemeene middelen, bij de vergadering van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch gemeenebest, gearresteerd.

's-Hage en Amsterdam; 1806; Vosmaer en Zonen & p. den Hengst en Zoon; halfleather; gilt printed spine, with floral decoration; ca. 13x21,5 cm.; unpaginated

Frontcover occasionally rubbed, paper over boards of backcover mostly lacking. Cover rather worn, mainly along extremities. Leather strip on spine with lettering damaged, floral decorations faded. Leaves with some water- and ink stains. Contemporary notes, in ink, on verso boards.

[25040]

€ 55,00
No author.

No author.

Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955).

N.pl.; 1955; halfcloth; 74 pp.

With register. Spine ends damaged. Some sections loose(ned). Contents with occasional notes and underlining in ink and pen. Clippings mounted at upper pastedown and first endpaper, folding leaflet of the province of Zeeland loosely added.

[24249]

€ 20,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1828.

Middelburg; 1828; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 210 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd/ geschuurd. Rug licht beschadigd. Binnenwerk goed.

[24202]

€ 30,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1829.

Middelburg; 1829; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 150 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Platten hier en daar licht geschaafd- geschuurd. Band met slijtage aan hoeken en randen. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd. Binnenwerk goed.

[24203]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1833.

Middelburg; 1833; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 137 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen. Rug aan bovenzijde beschadigd.

[24205]

€ 25,00