Loading...

Oude en zeldzame boeken

Resultaten 1489 - 1512 van 1555
Waldhouwer, G.P.L..
Waldhouwer, G.P.L..

Waldhouwer, G.P.L.. De twee vaandrigs of de aanslag op Aardenburg in 1672. 2 Delen. Amsterdam; 1843; G. Portielje. Geïllustreerde titelbladen. Modern halflinnen met gemarmerde platten; 2 delen in één band; IV, 180, 174, (2) p. Mooi opnieuw ingebonden. Titelblad van het 2e deel heeft vochtvlek. [33439]

€ 190,00

Walsh, Le Vte.. Saint Louis et son siècle. Tours; 1851; A. Mame et Cie., éditeurs; blindstamped halfleather; gilt decorated spine; all edges gilt; enriched with woodengravings; frontispiece with woodengraved portrait of Louis IX, Roi de France; 468 pp. Woodengravings with foxing. [26610]

€ 34,00

Walter, Emil Dr.. Unsere Süsswasserfische. Leipzig; 1913; Verlag von Quelle und Meyer;cloth without dust jacket; with 50 plates; unpaginated. Cover a trifle worn and slightly thumbed. Owner's entry on titel apge. [19128]

€ 16,00
Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.
Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.
Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.
Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.
Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.
Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.

Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Vijfde jaargang.

Amsterdam; 1849; J. van Bakkenes & Co. Met medewerking van de heeren D.D. Büchler, A.C. Pierson en A.N. Godefroy. Origineel karton; (4 p.), 374 kolommen (2 kolommen per bladzijde) en XVIII (uitslaande) platen (litho's). Met o.a. 2 uitlaande platen van de Toren van de Lieve-vrouwe-kerk te Breda (Eén van de steigering rond de toren), uitslaande plaat van de brug over de Delfthavensche Schie, uitslaande plattegrond van den polder Waard en Groet opgemeten door P. van der Sterr en 2 platen van de aldaar geboude sluizen en watermolens, uitslaande plaat van het landhuis Lindenheuvel te Bloemendaal (Met 2 gezichten van de gevel, doorsnedes en plattegronden), uitslaande plaat van de Kavallerie stal voor de paarden van 2 escadrons te Leeuwarden, uitslaande plaat van het Fourage magazijn voor de kavallerie te Deventer, uitslaande plaat van het Gast-armen en Proveniers Huis te Purmerend, 2 uitslaande platen van beweegbare bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Band met slijtageplekken maar inwendig in goede staat.

[34395]

€ 120,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen. Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; halfleather; marbled boards; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure. Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged. [15137]

€ 195,00
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg. Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfleer; (8), 64 p. [20261]

€ 120,00

Water, J.W. te. Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg. Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfperkament; (8), 64 p. [20938]

€ 120,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water. Middelburg; 1755; Pieter Gillissen; zachte kaft; 21x26 cm.; titelblad met kopergravure van het familiewapen van het geslacht van Borssele; uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Willem te Water; met op de laatste bladzijde een gelegenheidsgedicht door P. Gillissen; (8) 54 p. Zéér zeldzaam. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [27051]

€ 150,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke. Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt. Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp. Very good copy. [13478]

€ 295,00

Well known parts of Holland, 3 parts in one volume; "De Zaanstreek, 72 fotografieën van alle bezienswaardigheden van deze typische streek", "In en om het Rijksmuseum, 75 fotografische opnamen van het geheele museum, in volgorde afgebeeld" & "Langs de Zuiderzee, 72 fotografieën van Marken, Volendam, Monnikendam en Edam". Koog-Zaandijk; 1909-1910; S. Bakker Jz.; gilt printed artificial leather; photography in b&w; 72, 75 and 72 pp. A pictorial survey. Spine slightly discoloured and cover a trifle worn along extremities. [23351]

€ 40,00
Wentholt, L.R..
Wentholt, L.R..
Wentholt, L.R..

Wentholt, L.R.. Stranden en strandverdediging. In 2 delen, tekst + atlas. Delft; 1912; Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr.; gebonden in linnen; tekstdeel met enkele, deels uitvouwbare, tabellen; atlas met 18 uitvouwbare platen; XVIII 234 pp. + bijlagen. Keurige staat. Naam vorige eigenaar op blanco schutblad. [13156]

€ 40,00

Westerhoff, R.. Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit naart 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Groningen; 1860; Erven C.M. Van Bolhuis Hoitsema; eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpen maken en rooken; (renewed) cardboard; VIII, 147 pp. and two folded plates with 30 illustrations of pipe bowls. Cover renewed. First 11 leaves with small tears (repaired). Interesting study about this subject with many annotations. Rare. [15835]

€ 75,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van. Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p. ¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; ‘Non est mortale quod opto’ en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En ’t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN! JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76. [28352]

€ 490,00

Westrheene Wz., T. van (red.). Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Vijfde en zesde jaargang 1864 en 1865 (in één band). Leyden; 1864-1865; A.W. Sythoff; halfleer met goudopdruk; 4o; met veelal gelithografeerde illustraties; 96 & 95 p. Mist 3 platen jaargang 1865. Bladzijden met hier en daar foxing-vlekjes, meest in de marges. [28924]

€ 80,00

Wiedersheim, R.. Grundriss der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere; für Studierende bearbeitet. Jena; 1893; Verlag v. Gustav Fischer; 4 lithographies in colour, many ill., 1 folding ill.; halfleather, marbled cover; XX, 695 pp. Cover with slight traces of wear. Top of spine slightly damaged. [13339]

€ 34,00
Wielemaker, K..
Wielemaker, K..

Wielemaker, K.. Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898. Middelburg; 1899; K. Le Cointre; geïllustreerd met 5 foto's; (8), 176 p. De auteur K. Wielemaker was hoofd der Chr. School te Biggekerke. Kleine reparaties. Originele papieren omslag geplastificeerd. Zeldzaam! [13053]

€ 120,00

Wigand, Albert. Lehrbuch der Pharmakognosie. Mit besonderer Rücksicht auf die Pharmacopoea germanica ed. II. sowie als Anleitung zur naturhistorischen Untersuchung vegetabilischer Rohstoffe. Berlin; 1887; Verlag von August Hirschwald; halfleather with marbled boards; spine gilt printed; 8vo; 4th edition; 188 woodengraved figures; register; XXII, 457 pp. Lower end spine lacks portion. Owner's entry and library stamp on title page. Cover slightly worn along extremities. [27774]

€ 15,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt. Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; zachte kaft; 10,5x16 cm.; VIII, 112 p. Enigszins losjes in de band. Stempeltjes op franse titelpagina. Onderzijde rug met klein scheurtje. [28137]

€ 90,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling. Zutphen; 1829; H.C.A. Thieme; 4th increased and renewed ed.; 8 folding maps, contemp. coloured; 1 folding table; half leather, marbled boards; 10,5x15,5 cm.; 292 pp. Rare! Leather and boards are showing traces of wear. Top op titlepage missing, restored and completed with missing text (erasable). Little repair on backside of first map. Maps and colouring in good shape. [18796]

€ 275,00

Wilde, Oscar. Fantasiën. Utrecht; 1889; J.L. Beijers; hardcover with wrapper; preface by P.H. Ritter; ills.; Dutch-language edition; IX, 83 pp. Wrapper slightly discoloured along extremities and spine with small repair. Wrapper mounted to pastedown. [33994]

€ 125,00
Willems, J.F..
Willems, J.F..

Willems, J.F.. Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw. Gent; 1850; F. en E. Gyselynck; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; 2e druk; met "aenmerkingen" en "ophelderingen" van J.F. Willems; fraaie gelithografeerde ills. door F. en E. Gyselynck; LXVII, 404 p. Band enigszins sleets. Binnenwerk met naam vorige eigenaar en ex libris. [32688]

€ 120,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00

Williams, W.H. & Robin, P.A. (ed.). Ralph Roister Doister. The first regular English comedy by Nicholas Udall. London; 1911; J.M. Dent & Sons; cloth, spine with gilt lettering; frontispiece with copperengraving after a print by Hollar, of Eton College Chapel; pocket sized copy; edited with a preface, notes and glossary by W.H. Williams and P.A. Robin; XV, 140 pp. Contents with a few notes and alterations in ink and pencil. [29863]

€ 10,00

Winkelman, H.P. Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen. Vlissingen; 1873; P.G. de Veij Mestdagh; tables, 3 folding plans and maps in colour; halfcloth; 289 pp. [11285]

€ 55,00