Loading...

Genealogy

Results 49 - 67 of 67
Gouthoeven, W. van.
Gouthoeven, W. van.
Gouthoeven, W. van.
Gouthoeven, W. van.

Gouthoeven, W. van.

D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Dorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschryvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636.

's Gravenhage; 1636; Hillebrant van Wouw. Twee delen in één band. Gegraveerde titelpagina en 39 tekstillustraties (1 kaartje, 3 van wapentuig en 35 van graven en gravinnen). Folio (32x21 cm). Rug origineel halfleer met ribben; (latere) gemarmerde platten. (16), 626, (12), 391 p.

Onderzijde kneep aan één kant los (ca. 5 cm). Eerste 150 p. met enkele wormgaatjes vnl. in de marge. Gemarmerde platten met slijtageplekke aan de randen. Hier en daar enige vochtvlekken vnl. in de marge. Over het geheel genomen een aantrekkelijk exemplaar!

[23967]

€ 400,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S..

Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.

Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[35422]

€ 20,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S.. Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht. Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p. Ex libris op blanco schutblad. Scheurtje onderzijde voorplat, vouwtje achterplat. [33563]

€ 24,00
18186

Ewiges Volk. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Sippenforscher in den Niederlanden. Vols. II, III, IV.

Soest-Holland; n.d. 1941-1943; Zonneveld / Wolfgang Ispert; ills. in b&w. and some in colour; softcover, boards illustrated; 21,5x27,5 cm.; vol. II entirely dedicated to Gustav Wilhelm von Imhoff; 42, 24, 24 pp.

Covers of volume II & III foxed. Vol. II with small imperfections.

[18186]

€ 50,00

Empel, M. van, en H. Pieters Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II.

Arnhem resp. Vlissingen; 1974; Gysbers & Van Loon resp. Bikker Boeken; (folding) maps, ill., genealogical tables; cloth; 629 pp. (consecutive numbering)

Complete set.

[4251]

€ 25,00
Dekker, C..

Dekker, C..

Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.

Utrecht; 1980; Rijksarchief Utrecht; gekartonneerd; enkele ill.; 379 p.

Rug verkleurd.

[31171]

€ 19,00
Dekker, C..

Dekker, C..

Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.

Utrecht; 1980; Rijksarchief Utrecht; gekartonneerd; enkele ill.; 379 p.

Blanco etiketje op voorplat. Stempel archief op schutblad.

[31172]

€ 19,00
25239

De Nederlandsche adel (historisch gedeelte), 1e jaargang; A-Z 1925.

's-Gravenhage; 1925; W.P. van Stockum & Zoon; goud- en blindgestempeld linnen; (4) 318 p.

Katernen enigszins losjes in de band.

[25239]

€ 20,00
Campo Hartman, W.F. del (ed.).

Campo Hartman, W.F. del (ed.).

Nederland's Adelsboek 1954, 47e jaargang. A-C.

's-Gravenhage; 1954; W.P. van Stockum & Zoon; bevat 4 portretten in z/w.; goud- en blind gestempeld linnen; 11x15 cm.; XL, 587 p.

Onderzijde rug iets beschadigd.

[35622]

€ 15,00
Buijsse, Ronald.

Buijsse, Ronald.

Verbonden met Schorersgraf. Honderd jaar boerderij, duizend jaar polder en vijfhonderd jaar betrokken families. De families Dellaert en Buijsse 100 jaar op de boerderij Schorersgraf in IJzendijke aangevuld met 1000 jaar geschiedenis van de Zachariaspolder en 500 jaar betrokkenheid van de families Laurijn, Paspoort en Schorer.

Zonder plaats; 2019; eigen beheer; softcover; talrijke ill., meest in kleur; tabellen; 160 p.

Goed exemplaar.

[36204]

€ 15,00

Brucken Fock, M.B.F. W. von. Het geslacht Mogge meest te Zierikzee, ook te Amsterdam gevestigd. 1338-1806. Zierikzee; 1895; De Mooij & Mommaas; ills. in b&w.; 2 folding plates; softcover; 14x22 cm.; 31 pp. Handwritten title on spine. Cover stained with traces of wear. [18332]

€ 25,00
Brouwer, H..

Brouwer, H..

Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in zuid-Holland, dateerende van voor de invoering van den burgerlijken stand.

's-Gravenhage; 1929; Algemeene Landsdrukkerij; halfcloth; 16,5x23 cm.; 315 pp.

Cover a trifle worn along extremities.

[18369]

€ 19,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00
Baan, J. van der.

Baan, J. van der. Het legaat van Agatha Porrenaar. Geschiedkundige bijdrage voor de diaconien der Hervormde Gemeenten, zoowel vroeger als thans tot Zeeland behoorende. Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; papieren kaft; klein 8vo; enkele tabellen; 87 p. Rug vernieuwd. Ex libris aan de binnenkant van het voorplat. [33479]

€ 24,00
15663

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938.

Middelburg; 1938; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, LII en 140 p.

Met de volgende artikelen: L.M.G. Kooperberg: Anna van Borssele, haar geslacht en haar omgeving. P.L. Tack: De Walchersche Werven. A. Scherpenisse: Over den naam en het begrip Hayman.

[15663]

€ 12,00
6583

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916. Middelburg; 1916; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 291 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen enz.; K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis; geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg. [6583]

€ 14,00
15662

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.

Middelburg; 1937; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, seperate 3 maps: walcheren, Schouwen Duiveland and Voorne; XLVIII en 125 p.

Met de volgende artikelen: J.A. Hubregtse: De Haymanlanden op Schouwen, Walcheren en Westvoorne. A. Meerkamp van Embden: Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche familei Roosevelt. A.B. van Deinse: Het zeegedrocht uit het Hellegat van 1757. A.B. van Deinse: Een brief uit 1719 van Willem van Outhoorn aan Anthony van Dishoeck, arts te Vlissingen.

[15662]

€ 14,00
Aartsen, J.P. van.

Aartsen, J.P. van. Egbert van Hoepen. Een hoofd en voorganger van een reddersfamilie. Vlissingen; 1903; Handelsdrukkerij-M. Geelhoed; halflinnen; typoscript; 20, aan één zijde bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [33768]

€ 50,00
 .

-.

Gedenkboekje der familie, 1949. Uitgegeven door de "Vereeniging der Familie van Oordt" als zestigste jaarverslag.

Zonder plaats; 1950; Vereeniging der Familie van Oordt; zachte kaft; enkele (uitslaande) ill. en een genealogische kaart; 93 p.

Genealogische kaart met kleine beschadigingen aan de onderzijde en iets roestvlekkig.

[30817]

€ 30,00