Loading...

Zeeland

Results 121 - 144 of 562
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.

Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.

Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850).

Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850. 195 P., gebonden; originele kartonnen omslag, geillustreerd met gelithografeerd portret van De Loeil, facsimilé van brief en twee uitslaande litho's van 'Voorzolder' en Achterzolder'. Op 4 november 1848 had J.B. de Loeil, heelmeester van het dorp Koewacht, gelegen tussen Axel en Hulst, zijn vrouw vermoord. Hij was in 1790 geboren te Exaerde, studeerde medicijnen te Gent en vestigde zich in 1814 te Koewacht.

Rug vernieuwd. "Gebruikt"exemplaar. "Zelden heeft eene criminele regtszaak zoo sterk de algemeene aandacht getrokken, als die van jean baptiste de loeuil, door de afschuwelijke middelen van honger en marteling, moordenaar van zijne echtgenoote, en te dier zake met den dood gestraft. Maar ook zelden vindt men in de geschiedenis of het leven een zoo diep gezonken en verharden booswicht; een monster, welks jaren lange wreedheid en ongevoeligheid alle denkbeelden te boven gaan. Doch wij willen zwijgen van den rampzalige, die reeds staat voor den eeuwigen Regter, en hopen, gelijk men zich daarmede vleit, dat hij niet als een verstokte booswicht, maar als een berouwhebbende zondaar zal zijn gestorven, ofschoon wij ook dan nog de aanhaling der bijbelplaats: zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven (bladz. 181) te zijnen opzigte onvoegzaam achten.De zaak-zelve is in de hoofdbijzonderheden algemeen bekend. Zij wordt echter hier tot in hare kleinste omstandigheden uiteengezet, en dat op eene wijze, die, tevens de naauwkeurigheid, onpartijdigheid en gemoedelijke trouw, waarmede het Geregtshof van Zeeland haar onderzocht en behandeld heeft, in het helderste licht stelt. In dit opzigt is het regtsgeding tegen de loeuil eene eerzuil voor dat Hof, gelijk de pleitrede tot verdediging van den beschuldigde een uitnemend blijk is van de scherpzinnigheid der Schrijvers; te meer, omdat de aangeklaagde zijne raadslieden aan naauwe banden legt, en hun een stelsel ten aanzien van het geregtelijk-geneeskundige had voorgeschreven, waarin zij zich met geen gunstig gevolg bewegen konden, gelijk dan ook de zedelijke overtuiging der schuld hun het pectus, quod disertum facit moest ontnemen. Evenwel al hebben zij niets verzuimd, wat ter verdediging dienen kon, gelijk zij nu, bij de uitgave van de geschiedenis der zaak, alles mededeelen wat er licht over kan verspreiden. Met dat al blijft die zaak nog in vele opzigten met een ondoordringbaren sluijer omgeven. Hoe is het mogelijk, moet ieder vragen, dat eene vrouw aldus wordt mishandeld, zonder dat buren, plaatselijke overheid of getuigen van de daden ook maar één enkelen stap doen, tot redding der ongelukkige uit de klaauwen eens tijgers? Hoe is het mogelijk, dat de vrouw-zelve, deswege door haren beul in tegenwoordigheid van een openbaar beambte ondervraagd, verklaart, door haren man wèl behandeld en behoorlijk gevoed te worden? Sloot vrees haren mond bij bloedverwanten en bekenden: die vrees had geenen grond bij de overheid, die te harer bescherming wilde optreden, maar teruggedrongen werd door hare eigene verklaring? Hoe is het mogelijk, dat bloedverwanten de ongelukkige verstooten en terugzenden, omdat zij haar in haren haveloozen toestand niet houden kunnen? Hoe is het mogelijk, dat kinderen, die daarna als vreeselijke getuigen tegen hun eigen vader (eene zeer akelige zijde der zaak!) optreden, hunne moeder hebben kunnen laten doodhongeren en doodmartelen, zonder de justitie in te roepen? Hoe is het mogelijk, dat zijne dochter lijdelijk verdroeg, wat rilling door de leden jaagt bij de bedekte aanduiding? Hoe is het mogelijk.....? Doch dat zal de lezer-zelf wel honderdmalen vragen bij het nadenken over deze treurige geschiedenis, die men zeker onder de verdichtingen eener teugellooze verbeelding zou rangschikken, indien zij niet als onder onze oogen ware voorgevallen. Hoe werd de veroordeelde zulk een monster? Daarover trachten de bekwame Schrijvers eenig licht te verspreiden aan het slot van hun verhaal. Doch het bevredigt de menschkunde niet geheel, gelijk zij dan ook zelve zeggen: dat verreweg het grootste gedeelte van 's mans levenswandel voor hen in de duisternis is gehuld gebleven. Dierlijke wellust was des misdadigers hoofdneiging, waarbij later zich de onzalige neiging tot sterken drank voegde. En wat verborgen is gebleven voor menschen, dat is openbaar voor God; en wij moeten ophouden te vragen, waar de geschiedenis niet van 's mans uitwendigen levensloop, maar van zijn inwendig zieleleven zwijgt. Dat de onbeteugeldste zelfzucht en onbepaaldste gehechtheid aan de dingen dezes levens, waardoor alle hoogere gedachten geheellijk werden buitengesloten, den rampzalige anderhalvén dag vóór zijnen dood nog bezielden, blijkt uit de ontzettende bijzonderheid, dat hij toen nog den ontboden notaris in de reden viel, toen hem de te voren opgegeven overdragt aan zijne kinderen werd voorgedragen, zijn verlangen te kennen gevende, die liever niet geplaatst te zien; zeggende: Ik had liever, mijnheer de notaris! dat gij dat artikel er uitgelaten hadt; ik kon eens vrij komen, bij God zijn alle dingen mogelijk, en ik had mij dan van alles bij mijn leven ontdaan. Maar indien het openbaar gerucht waarheid behelst, zou de misdadiger bij zijn ongeloof ook het onzinnigst bijgeloof gevoegd hebben, en zich, op grond van zekere gekochte en gedragene medaille, tegen een gewelddadigen dood vrij gewaand hebben! En volgens dat zelfde gerucht was alles in zijn oog eene tooneelvertooning, ten einde hem in de engte te jagen met het doel, om hem van een groot gedeelte zijns vermogens te berooven. Van het laatste vinden wij hier de wenken, en wat het eerste aangaat, wij eerbiedigen de kieschheid der Schrijvers, ofschoon wij voor ons iets ter waarschuwing van misleide slagtoffers des bijgeloofs zouden verlangd hebben. Wat overigens het voor ons liggend geschrift aangaat: het is wèl geschreven. Dat het herhaaldelijk dezelfde daadzaken behelst, ligt in den aard der zaak; dit is bij het opnemen van geregtelijke acte-stukken niet te vermijden. Slechts hadden wij wel gewenscht, dat de Schrijvers hier en daar wat minder hadden uitgeweid over de inrigting van hun geschrift. De stijl is beschaafd, de toon gepast, en, waar het voegzaam is, echt Christelijk. Den uitgevers zij lof voor de nette uitvoering, en verschooning voor de menigte van drukfouten om den spoed, waarmede deze twaalf vellen gedrukt moesten worden, ten einde kort na de uitvoering der straf te kunnen verschijnen. Het afzigtig gelaat van den veroordeelde, een fac-similé van zijn handschrift, benevens twee teekeningen van den zolder, waar de ongelukkige vrouw was vastgeketend, zijn er bijgevoegd. Vooral ook om het weldadige doel der uitgave: ten voordeele van de algemeene armen te Middelburg, verdient het werkje gunst en aanbeveling." (uit: Vaderlandsche letteroefeningen, 1850, J. Stemvers)

[28375]

€ 120,00
Dijke, C.L. van.

Dijke, C.L. van.

De visserij van Arnemuiden. De schepen en hun bemanning.

Zonder plaats; 2012; harde kaft; talrijke ill. in kleur en zwart wit; 340 p.

Uitstekend exemplaar.

[37028]

€ 29,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Afscheidsboek voor M.A. Hage bij zijn vertrek als directeur van de Rijks Pedagogische Akademie en Rijks Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg op 26 juni 1974.

S.l.; 1974; softcover; ill.; typoscript; 59 p.

Koffievlek op het voorplat.

[35217]

€ 20,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1923.

Middelburg; 1923; J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud: "Jaarverslag over 1922/23, uitgebracht in de Algemeene Vergadering van 18 april 1923, door den secretaris van het Genootschap, Mr. A. Meerkamp van Embden", "Naamlijst der directeuren, directrices en leden", "Binnen- en buitenlandsche instellingen, waarmede het Genootschap in betrekking staat", "De geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg", door D. Schoute & "Inhoudsopgave der werken, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen"; de onderwerpen hebben steeds een afzonderlijke paginanummering.

Etiketje op de ietsjes beschadigde rug. Overigens een goed exemplaar.

[34684]

€ 18,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen, nr. 2, 1975.

S.l.; 1975; Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill.; inhoud: "Het beleid van kolonel J. Ledel als kommandant van West Zeeuws-Vlaanderen in 1830 en 1831", "Kanttekeningen bij de gebeurtenissen in 1830 en 1831 in West Zeeuws-Vlaanderen", "Biervliet in mineur (1589-1604)", "De molen te Zuidzande-dorp", "De bevolkingsfluctuatie van IJzendijke in de Franse tijd (1796-1808)" & "Zeeuws-Vlaanderen in de Brugse huisnamen"; 71 p.

Goed exemplaar.

[34410]

€ 14,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Kerstboek Zonneschijn 1949.

Utrecht; 1949; W. de Haan; softcover; samengesteld door D.A. Cramer-Schaap; losse afb. naar A. Altdorffer, ill. van B. Midderigh-Bokhorst, Adri Alindo en C. Winkel; 56 p.

Goed exemplaar.

[2416]

€ 14,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.

Z.pl.; 1933; zachte kaft; ill., platen, in zwart wit; inhoud: "Cornelis de Vos", "Dertiende-eeuwsche zegels uit de Vier Ambachten" en "Eerste Lustrumverslag"; XI, 129 p.

Goed exemplaar.

[24752]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.

S.l.; s.a.; softcover; ill., tabellen, grafieken, kaarten; inclusief 2 losse, uitslaande kaarten; 179 p.

Los in de band. Een enkele markering met potlood in de blanco marge.

[34956]

€ 15,00

Dixhoorn, Cor van.

Cor van Dixhoorn.

Middelburg; 1986; Zeeuwse Culturele Raad; softcover, geniet; ill.; ongepagineerd (8 p.).

Goed exemplaar.

[34562]

€ 10,00
Dominicus, Lilian.
Dominicus, Lilian.

Dominicus, Lilian.

Zeeuwen in Amerika. Verhalen van emigranten door de eeuwen heen.

Kats/Rotterdam; 2011; uitgeverij deBuitenspelers; hardcover; 4to; rijkelijk geïllustreerd in kleur en zwart wit; 287 p.

Uitstekend exemplaar.

[34313]

€ 30,00

Dommisse, C.P.I.. De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad. Vlissingen; 1903; C.N.J. De Vey Mestdagh; vernieuwde omslag van karton met op het voorplat de originele papieren omslag geplakt ; met 5 illustraties / foto's; XVIII, 401 pp. [31157]

€ 40,00
Dommisse, C.P.I..
Dommisse, C.P.I..

Dommisse, C.P.I..

De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.

Vlissingen; 1903; C.N.J. De Vey Mestdagh; origineel linnen band; geïllustreerd; XVIII, 401 p.

[24348]

€ 30,00
Dommisse, C.P.I..

Dommisse, C.P.I..

De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.

Vlissingen; 1903; C.N.J. De Vey Mestdagh; linnen ; XVIII, 401 pp.

[15746]

€ 29,00
Dommisse, P.K..

Dommisse, P.K..

Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.

Middelburg; 1904; J.C. & W. Altorffer; softcover; enkele plattegrondjes en tabellen; 3 uitvouwbare kaarten; 209 p.

Overdruk uit: Archief 1904, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Band gedeeltelijk vernieuwd.

[26560]

€ 75,00
Dommisse, P.K..

Dommisse, P.K..

Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.

Middelburg; 1904; J.C. & W. Altorffer; softcover; enkele plattegrondjes en tabellen; 3 uitvouwbare kaarten; 209 p.

Overdruk uit: Archief 1904, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Band gedeeltelijk vernieuwd. Hier en daar niet opengesneden.

[26638]

€ 60,00
Driel, Lo van.

Driel, Lo van.

Omtrent Gerrit Pieter Roos. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 46.

Aardenburg; 2018; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill. in zwart wit; register; 328 p.

Goed exemplaar.

[36227]

€ 15,00
Driewegen.

Driewegen. Gemeente Driewegen. Kaart van de gemeente Driewegen. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:25.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20821]

€ 45,00
Driewegen.

Driewegen. 'T Dorp Driewegen. - 'T Zelve anders. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 17 x 10.5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27159]

€ 35,00
Driewegen.

Driewegen. T ' Dorp Driewegen. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 23,5 x 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20258]

€ 75,00
Druenen, Peter van.

Druenen, Peter van.

Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten.

Vlissingen; 2015; Stichting Historische Publicaties Schelde-estuarium; hardcover; ill. in kleur en zwart wit; register; 1104 p.

Keurig exemplaar.

[35016]

€ 24,00
Duivendijke.

Duivendijke. Gemeente Duivendijke. Kaart van de gemeente Duivendijke. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20822]

€ 40,00
Dykshoorn, J. van.
Dykshoorn, J. van.

Dykshoorn, J. van.

De landing der Engelschen in zeeland.

Vlissingen; 1809; J.I. Corbelijn. Gekartonneerd; 158, (2) p.

Kartonnen band met reparaties. Conditie is verder goed. Zeldzame uitgave.

[34392]

€ 110,00
Eede.

Eede. Gemeente Eede. Kaart van de gemeente Eede. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20718]

€ 40,00
2403
2403a
2403b

Een, twee, drie, Verlos! Hollandsche kinderen in hun spelen.

Amsterdam; z.j.; Vennootschap 'Letteren en Kunst'; prentjes van Jan Rinke. Gebonden in halflinnen band.

Fraai exemplaar!

[2403]

€ 30,00