Loading...

Zeeland

Results 121 - 144 of 585
D'Hontenisse, Marnix

D'Hontenisse, Marnix

Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.

Goes; 1952; Zeeuwsch Dagblad; zachte kaft; 216 p.

Enigszins verkleurd.

[3402]

€ 18,00
Dale, J.H. van
Dale, J.H. van

Dale, J.H. van

Tijdtafel van de Geschiedenis der Provincie Zeeland; een leerboekje voor onderwijzers en kweekelingen.

Schoonhoven; 1866; S.E. van Nooten; zachte kaft, gekartonneerd; ca. 13x19 cm.; VII, 80 p. + 3 uitvouwbare, genelaogische tabellen.

De rug beschadigd en iets gespleten.

[3462]

€ 70,00
Dale, J.H. van
Dale, J.H. van

Dale, J.H. van Zeeland; een leesboek voor de Volksschool.

Oostburg; 1865; A.J. Bronswijk; zachte kaft; 10x16 cm.; 2e, verbeterde en vermeerderde druk; VI, 208 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[3448]

€ 90,00
Damme, Jan van, Nijs, Jan de, Out, Nico, e.a..

Damme, Jan van, Nijs, Jan de, Out, Nico, e.a..

10.220 Dagen beeldende kunst in Vlissingen; 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.

Vlissingen; 2009; de Cultuurwerf; softcover; talrijke ill., voornamelijk in kleur; verschenen in een oplage van 1.500 exemplaren; 232 p.

Met een register van kunstenaars.

[24184]

€ 25,00
Davidse, P..

Davidse, P..

Domburg in vroeger tijden. Deel 2.

Klaaswaal; 2004; uitgeverij Deboektant; harde kaft; ill. in zwart wit; 84 p.

Keurig exemplaar.

[36944]

€ 9,00
Davidse, P..

Davidse, P..

Oostkapelle in vroeger tijden. Deel 3.

Klaaswaal; 2006; uitgeverij Deboektant; harde kaft; ill. in zwart wit; 84 p.

Keurig exemplaar.

[36943]

€ 14,00
14692
14692_a

De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939. Souburg; 1939; Jacq de Smit, v.h. Van der Peyl; tables, portraits, ill.; paper cover, decor.; 82 pp. Nice copy. [14692]

€ 18,00

De Ruijter Album 1607-1907. Middelburg; 1907; P.J. Daniëlse; 12 platen in een map. [4671]

€ 45,00
Dekker, C..
Dekker, C..

Dekker, C..

Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.

Kampen; 1992; J.H. Kok uitgeversmaatschappij; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; gesigneerd door de auteur, met opdracht aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, C. Boertien; indices; 818 p.

Het eerste exemplaar, uitgereikt aan de CvdK. Inclusief enkele bijlagen, o.a. m.b.t. de aanbieding van het boek aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland.

[30572]

€ 25,00
Dekker, C..

Dekker, C..

Een schamele landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577.

Goes; 2002; de Koperen Tuin; harde kaft met stofomslag; ill. in kleur en zwart wit; index van persoons- en plaatsnamen; 631 p.

Bladzijden aan de uiteinden een ietsje golvend.

[29886]

€ 80,00
Dieleman, Gré.
Dieleman, Gré.
Dieleman, Gré.

Dieleman, Gré.

Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.

Ljubljana; 2003; His Story; harde kaft met goudopdruk; ill. in zwart wit; krantenknipsel toegevoegd; 112 p.

Etiketje met naam vorige eigenaar op titelblad. Goed exemplaar.

[32354]

€ 30,00
Dieleman, Gré.
Dieleman, Gré.

Dieleman, Gré.

Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.

Ljubljana; 2003; His Story; harde kaft met goudopdruk; ill. in zwart wit; 112 p.

Keurig exemplaar.

[36617]

€ 23,00
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.

Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.

Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850).

Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850. 195 P., gebonden; originele kartonnen omslag, geillustreerd met gelithografeerd portret van De Loeil, facsimilé van brief en twee uitslaande litho's van 'Voorzolder' en Achterzolder'. Op 4 november 1848 had J.B. de Loeil, heelmeester van het dorp Koewacht, gelegen tussen Axel en Hulst, zijn vrouw vermoord. Hij was in 1790 geboren te Exaerde, studeerde medicijnen te Gent en vestigde zich in 1814 te Koewacht.

Rug vernieuwd. "Gebruikt"exemplaar. "Zelden heeft eene criminele regtszaak zoo sterk de algemeene aandacht getrokken, als die van jean baptiste de loeuil, door de afschuwelijke middelen van honger en marteling, moordenaar van zijne echtgenoote, en te dier zake met den dood gestraft. Maar ook zelden vindt men in de geschiedenis of het leven een zoo diep gezonken en verharden booswicht; een monster, welks jaren lange wreedheid en ongevoeligheid alle denkbeelden te boven gaan. Doch wij willen zwijgen van den rampzalige, die reeds staat voor den eeuwigen Regter, en hopen, gelijk men zich daarmede vleit, dat hij niet als een verstokte booswicht, maar als een berouwhebbende zondaar zal zijn gestorven, ofschoon wij ook dan nog de aanhaling der bijbelplaats: zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven (bladz. 181) te zijnen opzigte onvoegzaam achten.De zaak-zelve is in de hoofdbijzonderheden algemeen bekend. Zij wordt echter hier tot in hare kleinste omstandigheden uiteengezet, en dat op eene wijze, die, tevens de naauwkeurigheid, onpartijdigheid en gemoedelijke trouw, waarmede het Geregtshof van Zeeland haar onderzocht en behandeld heeft, in het helderste licht stelt. In dit opzigt is het regtsgeding tegen de loeuil eene eerzuil voor dat Hof, gelijk de pleitrede tot verdediging van den beschuldigde een uitnemend blijk is van de scherpzinnigheid der Schrijvers; te meer, omdat de aangeklaagde zijne raadslieden aan naauwe banden legt, en hun een stelsel ten aanzien van het geregtelijk-geneeskundige had voorgeschreven, waarin zij zich met geen gunstig gevolg bewegen konden, gelijk dan ook de zedelijke overtuiging der schuld hun het pectus, quod disertum facit moest ontnemen. Evenwel al hebben zij niets verzuimd, wat ter verdediging dienen kon, gelijk zij nu, bij de uitgave van de geschiedenis der zaak, alles mededeelen wat er licht over kan verspreiden. Met dat al blijft die zaak nog in vele opzigten met een ondoordringbaren sluijer omgeven. Hoe is het mogelijk, moet ieder vragen, dat eene vrouw aldus wordt mishandeld, zonder dat buren, plaatselijke overheid of getuigen van de daden ook maar één enkelen stap doen, tot redding der ongelukkige uit de klaauwen eens tijgers? Hoe is het mogelijk, dat de vrouw-zelve, deswege door haren beul in tegenwoordigheid van een openbaar beambte ondervraagd, verklaart, door haren man wèl behandeld en behoorlijk gevoed te worden? Sloot vrees haren mond bij bloedverwanten en bekenden: die vrees had geenen grond bij de overheid, die te harer bescherming wilde optreden, maar teruggedrongen werd door hare eigene verklaring? Hoe is het mogelijk, dat bloedverwanten de ongelukkige verstooten en terugzenden, omdat zij haar in haren haveloozen toestand niet houden kunnen? Hoe is het mogelijk, dat kinderen, die daarna als vreeselijke getuigen tegen hun eigen vader (eene zeer akelige zijde der zaak!) optreden, hunne moeder hebben kunnen laten doodhongeren en doodmartelen, zonder de justitie in te roepen? Hoe is het mogelijk, dat zijne dochter lijdelijk verdroeg, wat rilling door de leden jaagt bij de bedekte aanduiding? Hoe is het mogelijk.....? Doch dat zal de lezer-zelf wel honderdmalen vragen bij het nadenken over deze treurige geschiedenis, die men zeker onder de verdichtingen eener teugellooze verbeelding zou rangschikken, indien zij niet als onder onze oogen ware voorgevallen. Hoe werd de veroordeelde zulk een monster? Daarover trachten de bekwame Schrijvers eenig licht te verspreiden aan het slot van hun verhaal. Doch het bevredigt de menschkunde niet geheel, gelijk zij dan ook zelve zeggen: dat verreweg het grootste gedeelte van 's mans levenswandel voor hen in de duisternis is gehuld gebleven. Dierlijke wellust was des misdadigers hoofdneiging, waarbij later zich de onzalige neiging tot sterken drank voegde. En wat verborgen is gebleven voor menschen, dat is openbaar voor God; en wij moeten ophouden te vragen, waar de geschiedenis niet van 's mans uitwendigen levensloop, maar van zijn inwendig zieleleven zwijgt. Dat de onbeteugeldste zelfzucht en onbepaaldste gehechtheid aan de dingen dezes levens, waardoor alle hoogere gedachten geheellijk werden buitengesloten, den rampzalige anderhalvén dag vóór zijnen dood nog bezielden, blijkt uit de ontzettende bijzonderheid, dat hij toen nog den ontboden notaris in de reden viel, toen hem de te voren opgegeven overdragt aan zijne kinderen werd voorgedragen, zijn verlangen te kennen gevende, die liever niet geplaatst te zien; zeggende: Ik had liever, mijnheer de notaris! dat gij dat artikel er uitgelaten hadt; ik kon eens vrij komen, bij God zijn alle dingen mogelijk, en ik had mij dan van alles bij mijn leven ontdaan. Maar indien het openbaar gerucht waarheid behelst, zou de misdadiger bij zijn ongeloof ook het onzinnigst bijgeloof gevoegd hebben, en zich, op grond van zekere gekochte en gedragene medaille, tegen een gewelddadigen dood vrij gewaand hebben! En volgens dat zelfde gerucht was alles in zijn oog eene tooneelvertooning, ten einde hem in de engte te jagen met het doel, om hem van een groot gedeelte zijns vermogens te berooven. Van het laatste vinden wij hier de wenken, en wat het eerste aangaat, wij eerbiedigen de kieschheid der Schrijvers, ofschoon wij voor ons iets ter waarschuwing van misleide slagtoffers des bijgeloofs zouden verlangd hebben. Wat overigens het voor ons liggend geschrift aangaat: het is wèl geschreven. Dat het herhaaldelijk dezelfde daadzaken behelst, ligt in den aard der zaak; dit is bij het opnemen van geregtelijke acte-stukken niet te vermijden. Slechts hadden wij wel gewenscht, dat de Schrijvers hier en daar wat minder hadden uitgeweid over de inrigting van hun geschrift. De stijl is beschaafd, de toon gepast, en, waar het voegzaam is, echt Christelijk. Den uitgevers zij lof voor de nette uitvoering, en verschooning voor de menigte van drukfouten om den spoed, waarmede deze twaalf vellen gedrukt moesten worden, ten einde kort na de uitvoering der straf te kunnen verschijnen. Het afzigtig gelaat van den veroordeelde, een fac-similé van zijn handschrift, benevens twee teekeningen van den zolder, waar de ongelukkige vrouw was vastgeketend, zijn er bijgevoegd. Vooral ook om het weldadige doel der uitgave: ten voordeele van de algemeene armen te Middelburg, verdient het werkje gunst en aanbeveling." (uit: Vaderlandsche letteroefeningen, 1850, J. Stemvers)

[28375]

€ 120,00
Dijke, C.L. van.

Dijke, C.L. van.

De visserij van Arnemuiden. De schepen en hun bemanning.

Zonder plaats; 2012; harde kaft; talrijke ill. in kleur en zwart wit; 340 p.

Uitstekend exemplaar.

[37028]

€ 29,00
Dingemanse, A..

Dingemanse, A..

Bijzonderheden uit het leven en de bekeering van A. Dingemanse, geboren te Gapinge, eiland Walcheren, Zeeland en overleden te Denver, Colorado, Noord Amerika (medegedeeld in brieven aan vrienden en uitgegeven door zijne weduwe).

Kalamazoo; 1921; J. van Boven; zachte kaft; 127 p.

Band wat verkleurd/ roestvlekkig en voorplat met scheur(tje) van enkele centimeters. Uiteinden rug iets beschadigd.

[31372]

€ 19,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Afscheidsboek voor M.A. Hage bij zijn vertrek als directeur van de Rijks Pedagogische Akademie en Rijks Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg op 26 juni 1974.

S.l.; 1974; softcover; ill.; typoscript; 59 p.

Koffievlek op het voorplat.

[35217]

€ 20,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1915.

Middelburg; 1915; J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "Het wetenschappelijke leven van Dr. J.C. de Man", door D. Schoute, "Aanteekeningen over de veranderingen langs de Noordkust van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van omstreeks 1415-1640", door J. de Hullu, "De classis Walcheren en de zending van 1603-1675", door J.D. Wielenga, "Een onbekende brief van Jacob Valcke", door L.W.A.M. Lasonder, "Nog twee brieven van Philips Lansbergen", door L.W.A.M. Lasonder, "Arend Jansz. Boom, een verdienstelijk burger der stad Middelburg uit de 16e eeuw", door H.M. Kesteloo, "Het huis A81, Korte St. Pieterstraat, bij de Gistpoort", door W.O. Swaving" en "Willige decreten en tooverij", door A. Meerkamp van Emden; XLVII, 117 p.

Goed exemplaar.

[33531]

€ 12,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Vierde deel, eerste en tweede stuk in 1 band.

Middelburg; 1878/1879; J.C. & W. Altorffer; halflinnen band met gemarmerde platten; onderwerpen: repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen/ Cornelis Cornelisz., Willem Barends en hunne tochgenooten/ Gedachten over de Dea nehalennia, aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, voorgesteld door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel/ Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen of polders van het eiland Tholen, toegelicht door kaarten van de oude en tegenwoordige gesteldheid; register; uitslaande kaarten; 193 & 374 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[37417]

€ 75,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Het tij keert...

Vlissingen; 2009; Stichting Aldegonde; harde kaft; talrijke afb., meest in zwart wit; 319 p.

Dit boek poogt gebeurtenissen op Walcheren, in het bijzonder Souburg, uit de periode oktober 1944-februari 1946 te plaatsen in de context van het dagelijks leven. Uitstekend exemplaar.

[33577]

€ 35,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Niemandsland in Staats verband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 32.

Aardenburg; 2004; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill. in zwart wit; 376 p.

Uitstekend exemplaar.

[33739]

€ 13,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.

Z.pl.; 1933; zachte kaft; ill., platen, in zwart wit; inhoud: "Cornelis de Vos", "Dertiende-eeuwsche zegels uit de Vier Ambachten" en "Eerste Lustrumverslag"; XI, 129 p.

Goed exemplaar.

[24752]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1939/1940.

Z.pl.; 1940; zachte kaft; bijdragen o.a.: "Bij de onthulling van het gedenkteeken ter eere "Van den vos Reinaerde", door J.W. Muller & "Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob de Hont; register; 245 p.

Band met wat lichte gebruikssporen. Schuingelezen exemplaar.

[33861]

€ 13,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.

S.l.; s.a.; softcover; ill., tabellen, grafieken, kaarten; inclusief 2 losse, uitslaande kaarten; 179 p.

Los in de band. Een enkele markering met potlood in de blanco marge.

[34956]

€ 15,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Stoomvaart Vlissingen-New York. Handelingen en bescheiden betreffende het voorstel van vijf leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

's-Gravenhage; 1872; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; 377 p.

Band met lichte slijtagesporen, onderzijde rug beschadigd. Een niet opengesneden exemplaar.

[33443]

€ 20,00