Loading...

Floods

Results 1 - 24 of 38

-. Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916, no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916, voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren meer bepaaldelijk op den Rotterdamsche Waterweg. 's-Gravenhage; 1920; Gebrs. J. & H. van Langenhuysen; 59 uitslaande kaarten in portfolio (linnen met goudopdruk); no. 30 t/m 89 zoals uitgegeven (compleet). Rug portfolio verkleurd, overigens in goede staat. [31502]

€ 50,00

-. The disaster in the Southwest part of the Netherlands, caused by the stormflood of 1st, February 1953. N.pl.; n.d. (ca. 1954); softcover; stapled; folding pages; figures, maps, graphics; 11 pp. Cover a trifle thumbed. [26930]

€ 12,00

Alley, R. Man against flood; a story of the 1954 Flood on the Yangtse and of the reconstruction that followed it. Peking; 1956; New World Press; foto's; 109 p. [3743]

€ 12,00

Anders, Frans. De dijken breken. Leuven; 1954; Davidsfonds; 'Gulden Reeks van het Davidsfonds Nr. 425 / 1954 - 8'; 1 illustratie in z/w.; slappe kaft; 13x20 cm.; 312 p. Cover shows traces of wear;slightly foxed, discoloured and read-crease at spine. [18807]

€ 10,00

Antonisse, Rinus Waterschapswerk; eb en vloed op de Bevelanden. Goes; 1980; Waterschap Noord- en Zuid-Beveland; photogr. ill. in b&w and in colour, tables, folding maps; cardboard, silver stamped, with dust jacket; 143 en 24 pp. [3735]

€ 14,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1917. Middelburg; 1917; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 113 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Aanteekeningen over de veranderingen der zeekust nabij Breskens van omstreeks 1660-1700; P.J. de Kruyter, De vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland en 'Vrederust'; G.J. Nijk, Iets over Johannes Henricus van der Palm (1763-1840) gedurende zijn verblijf in Middelburg (1788-1796). [6582]

€ 12,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00

Broecke, J.P. v.d. Beschermd door dijk en duin; bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water. Delft; z.j.; Elmar; foto's, ill.; paperback; 127 p. [1519]

€ 12,00

Bruin, M.P. de Waken en bewaren. 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981. Middelburg; 1981; Provincie Zeeland; kaarten, ill., foto's; in linnen met stofomslag; 312 p. Met losse kaart. [6476]

€ 10,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp. Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat. [4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00

De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest In dit uur, alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 Oct. 1952-30 Sept. 1953. Baarn; 1953; Bosch en Keuning; Opgang-serie; forew. by L.W.G. Scholten; portraits, photogr.; cloth, blind- and gilt stamped, with dust jacket; 152, CC pp. Good copy. Jacket slightly damaged/repaired. [1509]

€ 12,00

Dishoek, Bram van Walcheren in nood. Utrecht; 1949; W.M. den Hertog; ill.; 125 p. [3494]

€ 14,00

Doolaard, A. Den. Het verjaagde water. Amsterdam; 1948; Querido; 4th edition; with 22 drawings by C.A.B. Bantzinger; cloth; 526 pp. [14605]

€ 7,00

Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel. Zierikzee; 1977; Geheel herzien door C.P. Pols; St. Nieuw Schouwen-Duiveland; foto's, kaarten, tekeningen; 248 p. Rug verkleurd. [17073]

€ 15,00
6536

Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel. Ca. 1956; St. Nieuw Schouwen-Duiveland; met foto's, kaarten, figuren; linnen met stofomslag; 248 p. 1ste druk met 2 losse bijlagen. De stofomslag is enigszins beschadigd. [6536]

€ 15,00
Gottschalk, M.K. Elisabeth
Gottschalk, M.K. Elisabeth
Gottschalk, M.K. Elisabeth

Gottschalk, M.K. Elisabeth Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Storm surges and river floods in the Netherlands. Deel II. De periode 1400-1600 (the period 1400-1600). Assen; 1971; Van Gorcum & Comp.; gilt printed hardbound cloth; ills.; folding maps; 4 plates loosely inserted in rear pocket; index of geographical names; text in Dutch and English; XV, 896 pp. Fine copy. [33567]

€ 95,00
Hermans, G..
Hermans, G..

Hermans, G.. Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906. Antwerpen; 1906; 'La Flandre Libérale'; foto's van ondergelopen gebieden in Zeeuws-Vlaanderen. 'Album vendu au profit des sinistrés.' Phototypie G. Hermans, Anvers. [4253]

€ 55,00
15649
15649_a

Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen. Amsterdam; 1826; Schalekamp en Van de Grampel; with 4 plates, 1 map and 1 folded overview of gifts; half cloth with marbled boards; XXXV, 411 pp. Titlepage ruststained. Some plates slightly waterstained in margins. Loose map lacking. [15649]

€ 220,00

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt. Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p. Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes. [23808]

€ 35,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Exemplaar met opdracht aan C. Boertien, voormalig Commissaris der Koningin in Zeeland én de toespraak bij het aanbieden van het boek in 1985 (typoscript, bevestigd op de franse titelpagina). Goed exemplaar. [21789]

€ 15,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Goed exemplaar. [30583]

€ 15,00
Kanter Phil. Zn., J. de.

Kanter Phil. Zn., J. de. Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 januarij1808. Middelburg; 1808; H.A. Abrahams. Originele kartonnen omslag; VIII, 118 p. [33477]

€ 75,00
Krüger, J.B..

Krüger, J.B.. Potamo-Chorographie, of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad; met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben. Deel 1 & 2. Bergen op Zoom; 1854; P.J. Kleymans; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; enkele uitslaande kaarten; tabel; VIII, 284, IV and 328, VII p. Zeldzaam! Kaart tweede deel ontbreekt. Op fraaie wijze opnieuw ingebonden. [13051]

€ 150,00