Loading...

Recht

Resultaten 97 - 120 van 135
Fruin, R..

Fruin, R.. De keuren van Zeeland. Oud-vaderlandsche rechtsbronnen. 's-Gravenhage; 1920; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; inleiding door R. Fruin; overige tekst in het (oud-)Nederlands, Latijn en Frans; XXII, 256 p. Band verkleurd. [33458]

€ 15,00
Fruin, J.A..

Fruin, J.A.. De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. Eerste en tweede deel. 's-Gravenhage; 1882; Martinus Nijhoff; softcover; XVII, 378, XXIII & 331, XVIII p. Uit de reeks "Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht", eerste reeks, no. 4. Beide delen met wat hele lichte gebruikssporen. [33072]

€ 30,00
Friedman, Lawrence M. & Macaulay, Stewart.

Friedman, Lawrence M. & Macaulay, Stewart.

Law and the Behavioral Sciences.

Indianapolis/ Kansas City/ New York; 1969; The Bobbs-Merrill Company Publishers; hardcover; tables, figures; XXXV, 1059 pp.

With index. Owner's entry on first endpaper.

[25725]

€ 15,00

Frederiks, K.J. (red.). De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912. Schiedam; 1913; H.A.M. Roelants; zachte kaft; 8vo; 54 p., gevolgd door register. [30209]

€ 20,00

Frederiks, Johan Willem. Monumentenrecht. Leiden; 1912; Eduard IJdo; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; academisch proefschrift; X, 430 p. Rug aan de bovenzijde beschadigd. Schutblad laat enigszins los. [30544]

€ 35,00

Fokker, G.A..

Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.

Middelburg; 1873; papieren omslag; 26 p.

Hoekjes omslag licht gescheurd, hoekjes pag. licht gevouwen. Hier en daar enige vlekjes.

[19415]

€ 12,00
Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.

Middelburg; 1878; J.C. & W. Altorffer; linnen, hardcover; uitgesplitst in drie stukken; inhoud eerste stuk: "De lomberd en de bank van leening", door G.A. Fokker, "Willem III en de Middelburgse magistraat in 1686", "Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testament van Adriaan Beverland", met inleiding van Mr. M.F. Lantsheer, "Nertomarius-Dacinus", door H. Kern, "Inventaris van den boedel van Willem Symonsz 1550- Inventaris van den boedel van Mr. Franchoijs van Zandijck 155", met aantekeningen van Mr. J.P.N. Ermerins en "Nehalennia-altaar", met eene plaat, door J.H. de Stoppelaar; inhoud tweede stuk: "De afdamming van het Sloe, met een chromolithographische teekening", door P.J. Neyt, "Naamlijst van de poorten, torens, steegers, markten, straten, enz. der stad Sluis in het midden der 15e eeuw", samengesteld en verrijkt met aantekeningen door J.H. van Dale, benevens eene toelichting van H.Q. Janssen, met eene afbeelding van het zegel van 't ambacht der smeden en dat van de geestelijken der Onze-Vrouwekerk te Sluis, "Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795", door G.A. Fokker en "Beenderen van den mammouth en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland", met houtsneden in den tekst, door J.C. de Man; inhoud derde stuk: "In memoriam", met het portret van Mr. M.F. Lantsheer, "Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden", met eene plaat en houtsneden in den tekst, "Eenige geschiedkundige bijzonderheden betreffende den polder Schouwen, uit authentieke en andere geloofwaardige bescheiden in chronologische orde verzameld", door B.C. de Cau, "Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren", met eene plaat en houtsneden in den tekst, door J. van Vloten en "Iets over de armenverzorging in vroegere dagen", door A.J. van Deinse en E. Fokker; enkele platen uitslaand; 246, 127 en VII, 348 p.

Goed exemplaar.

[23459]

€ 60,00
Fokker, E..

Fokker, E.. Kantteekeningen op het verdrag met België. N-B. 's-Gravenhage; 1926; Martinus Nijhoff/ Nationaal Comité van Actie tot Wijziging van het Verdrag met België; softcover, geniet; ca. 16x24 cm.; 39 p. Goed exemplaar. [33550]

€ 15,00
Fokker, A.J.F..
Fokker, A.J.F..

Fokker, A.J.F..

Het bestuur van het waterschap Schouwen; historisch-staatsrechtelijk onderzoek naar de geschiedenis van dit bestuur, in verband met de wijze van beheer der overige Zeeuwsche polders.

Zierikzee; 1883; A.M.E. van Dishoeck; zachte kaft; academisch proefschrift; 98 p.

Rug vernieuwd met linnen. Band verkleurd, beduimeld, wat scheurtjes en hier en daar wat gerafeld. Sommige bladzijden gerafeld, scheurtjes en af en toe wat inktvlekjes aan de bovenzijden.

[23456]

€ 30,00
23235
23235a

Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr. (Manuscript)

Lugduni Batavorúm; 1815; halfleather with marbled boards; twelve folding tables; handwritten.

Corners of cover worn, joint splitting.

[23235]

€ 90,00
Ellian, Afshin.

Ellian, Afshin.

Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.

Nijmegen; 2003; Wolf Legal Productions; hardcover; thesis; with summary in English; XX, 703 pp.

Very fine copy.

[25556]

€ 19,00
Dulaurens, J.G..

Dulaurens, J.G..

Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de handleiding der contribuabelen, van den heere J.G. Dulaurens, directeur der belastingen in het departement van de Rhone; vertaald op last van den heere staats-raad, intendant-generaal der financien en van de keizerlijke schatkist in Holland.

Amsterdam; 1811; Doorman & Comp.; paper, cord bound; 45 pp.

Copy with slight signs of use.

[24483]

€ 125,00
Donders, Karen A..

Donders, Karen A..

Eyewitness memory in field and laboratory studies.

Leiden; 1997; Leiden University; softcover; thesis; tables; 167 pp.

Fine copy.

[35441]

€ 14,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Tafel op de resolutieboeken van Ooltgensplaat en Den Bommel 1593-1810, met zaakindex; historisch seminarium van de Universiteit van Amsterdam studiejaar 1974/75.

's-Gravenhage; 1975; Provinciale Inspectie der Archieven in Zuid-Holland; gekartonneerd; gestencild; 577 p.

Omslag enigszins beduimeld en een klein scheurtje. Hier en daar wat markeringen met balpen.

[21328]

€ 20,00
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.
Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder.

Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder. Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850). Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850. 195 P., gebonden; originele kartonnen omslag, geillustreerd met gelithografeerd portret van De Loeil, facsimilé van brief en twee uitslaande litho's van 'Voorzolder' en Achterzolder'. Op 4 november 1848 had J.B. de Loeil, heelmeester van het dorp Koewacht, gelegen tussen Axel en Hulst, zijn vrouw vermoord. Hij was in 1790 geboren te Exaerde, studeerde medicijnen te Gent en vestigde zich in 1814 te Koewacht. Rug vernieuwd. "Gebruikt"exemplaar. "Zelden heeft eene criminele regtszaak zoo sterk de algemeene aandacht getrokken, als die van jean baptiste de loeuil, door de afschuwelijke middelen van honger en marteling, moordenaar van zijne echtgenoote, en te dier zake met den dood gestraft. Maar ook zelden vindt men in de geschiedenis of het leven een zoo diep gezonken en verharden booswicht; een monster, welks jaren lange wreedheid en ongevoeligheid alle denkbeelden te boven gaan. Doch wij willen zwijgen van den rampzalige, die reeds staat voor den eeuwigen Regter, en hopen, gelijk men zich daarmede vleit, ‘dat hij niet als een verstokte booswicht, maar als een berouwhebbende zondaar zal zijn gestorven,’ ofschoon wij ook dan nog de aanhaling der bijbelplaats: ‘zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven’ (bladz. 181) te zijnen opzigte onvoegzaam achten.De zaak-zelve is in de hoofdbijzonderheden algemeen bekend. Zij wordt echter hier tot in hare kleinste omstandigheden uiteengezet, en dat op eene wijze, die, tevens de naauwkeurigheid, onpartijdigheid en gemoedelijke trouw, waarmede het Geregtshof van Zeeland haar onderzocht en behandeld heeft, in het helderste licht stelt. In dit opzigt is het regtsgeding tegen de loeuil eene eerzuil voor dat Hof, gelijk de pleitrede tot verdediging van den beschuldigde een uitnemend blijk is van de scherpzinnigheid der Schrijvers; te meer, omdat de aangeklaagde zijne raadslieden aan naauwe banden legt, en hun een stelsel ten aanzien van het geregtelijk-geneeskundige had voorgeschreven, waarin zij zich met geen gunstig gevolg bewegen konden, gelijk dan ook de zedelijke overtuiging der schuld hun het pectus, quod disertum facit moest ontnemen. Evenwel al hebben zij niets verzuimd, wat ter verdediging dienen kon, gelijk zij nu, bij de uitgave van de geschiedenis der zaak, alles mededeelen wat er licht over kan verspreiden. Met dat al blijft die zaak nog in vele opzigten met een ondoordringbaren sluijer omgeven. Hoe is het mogelijk, moet ieder vragen, dat eene vrouw aldus wordt mishandeld, zonder dat buren, plaatselijke overheid of getuigen van de daden ook maar één enkelen stap doen, tot redding der ongelukkige uit de klaauwen eens tijgers? Hoe is het mogelijk, dat de vrouw-zelve, deswege door haren beul in tegenwoordigheid van een openbaar beambte ondervraagd, verklaart, door haren man wèl behandeld en behoorlijk gevoed te worden? Sloot vrees haren mond bij bloedverwanten en bekenden: die vrees had geenen grond bij de overheid, die te harer bescherming wilde optreden, maar teruggedrongen werd door hare eigene verklaring? Hoe is het mogelijk, dat bloedverwanten de ongelukkige verstooten en terugzenden, ‘omdat zij haar in haren haveloozen toestand niet houden kunnen’? Hoe is het mogelijk, dat kinderen, die daarna als vreeselijke getuigen tegen hun eigen vader (eene zeer akelige zijde der zaak!) optreden, hunne moeder hebben kunnen laten doodhongeren en doodmartelen, zonder de justitie in te roepen? Hoe is het mogelijk, dat zijne dochter lijdelijk verdroeg, wat rilling door de leden jaagt bij de bedekte aanduiding? Hoe is het mogelijk.....? Doch dat zal de lezer-zelf wel honderdmalen vragen bij het nadenken over deze treurige geschiedenis, die men zeker onder de verdichtingen eener teugellooze verbeelding zou rangschikken, indien zij niet als onder onze oogen ware voorgevallen. Hoe werd de veroordeelde zulk een monster? Daarover trachten de bekwame Schrijvers eenig licht te verspreiden aan het slot van hun verhaal. Doch het bevredigt de menschkunde niet geheel, gelijk zij dan ook zelve zeggen: ‘dat verreweg het grootste gedeelte van 's mans levenswandel voor hen in de duisternis is gehuld gebleven.’ Dierlijke wellust was des misdadigers hoofdneiging, waarbij later zich de onzalige neiging tot sterken drank voegde. En wat verborgen is gebleven voor menschen, dat is openbaar voor God; en wij moeten ophouden te vragen, waar de geschiedenis niet van 's mans uitwendigen levensloop, maar van zijn inwendig zieleleven zwijgt. Dat de onbeteugeldste zelfzucht en onbepaaldste gehechtheid aan de dingen dezes levens, waardoor alle hoogere gedachten geheellijk werden buitengesloten, den rampzalige anderhalvén dag vóór zijnen dood nog bezielden, blijkt uit de ontzettende bijzonderheid, dat hij toen nog den ontboden notaris in de reden viel, toen hem de te voren opgegeven overdragt aan zijne kinderen werd voorgedragen, zijn verlangen te kennen gevende, die liever niet geplaatst te zien; zeggende: ‘Ik had liever, mijnheer de notaris! dat gij dat artikel er uitgelaten hadt; ik kon eens vrij komen, bij God zijn alle dingen mogelijk, en ik had mij dan van alles bij mijn leven ontdaan.’ Maar indien het openbaar gerucht waarheid behelst, zou de misdadiger bij zijn ongeloof ook het onzinnigst bijgeloof gevoegd hebben, en zich, op grond van zekere gekochte en gedragene medaille, tegen een gewelddadigen dood vrij gewaand hebben! En volgens dat zelfde gerucht was alles in zijn oog eene tooneelvertooning, ten einde hem in de engte te jagen met het doel, om hem van een groot gedeelte zijns vermogens te berooven. Van het laatste vinden wij hier de wenken, en wat het eerste aangaat, wij eerbiedigen de kieschheid der Schrijvers, ofschoon wij voor ons iets ter waarschuwing van misleide slagtoffers des bijgeloofs zouden verlangd hebben. Wat overigens het voor ons liggend geschrift aangaat: het is wèl geschreven. Dat het herhaaldelijk dezelfde daadzaken behelst, ligt in den aard der zaak; dit is bij het opnemen van geregtelijke acte-stukken niet te vermijden. Slechts hadden wij wel gewenscht, dat de Schrijvers hier en daar wat minder hadden uitgeweid over de inrigting van hun geschrift. De stijl is beschaafd, de toon gepast, en, waar het voegzaam is, echt Christelijk. Den uitgevers zij lof voor de nette uitvoering, en verschooning voor de menigte van drukfouten om den spoed, waarmede deze twaalf vellen gedrukt moesten worden, ten einde kort na de uitvoering der straf te kunnen verschijnen. Het afzigtig gelaat van den veroordeelde, een fac-similé van zijn handschrift, benevens twee teekeningen van den zolder, waar de ongelukkige vrouw was vastgeketend, zijn er bijgevoegd. Vooral ook om het weldadige doel der uitgave: ten voordeele van de algemeene armen te Middelburg, verdient het werkje gunst en aanbeveling." (uit: Vaderlandsche letteroefeningen, 1850, J. Stemvers) [28375]

€ 160,00

Diemer, E.. Vrijheid van drukpers. Eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland. Rotterdam; 1937; Libertas; softcover; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; 217 p. Naam vorige eigenaar op franse titelpagina. [31373]

€ 10,00
Delebecque, A. & Hoffman, J. B., Eeckman, Léon & Spronck, Louis.

Delebecque, A. & Hoffman, J.-B., Eeckman, Léon & Spronck, Louis. Les codes en vigueur en Belgique avec les modifications introduites de 1814 a 1884. Édition annotée. Bruxelles et Liège; s.a. (ca. 1884); Librairies Polytechniques de Decq; halfleather with marbled boards; ca. 8x13 cm.; each chapter separately paged. Owner's stamp on title page and french title page. [32430]

€ 35,00

Deinse jr., A.J. van. Iets over de subsidien van de achterliggende- ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland; eene bijdrage tot de kennis van onsch Nederlandsch staatsregt. Middelburg; 1867; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; 68 p. Enkele bladzijden met kleine reparatie in de marges, door slordig afsnijden. Voorplat vlekkig. Rug beschadigd. [25553]

€ 20,00
Davidson, John & Gray, Alexander.
Davidson, John & Gray, Alexander.
Davidson, John & Gray, Alexander.

Davidson, John & Gray, Alexander. The Scottish staple at Veere; a study in the economic history of Scotland. London, New York, Bombay, Calcutta; 1909; Longmans, Green, and Co.; cloth, sewn binding; ills. in b&w, i.a. old views of Middelburg and Veere; X, 453 pp. Owner's entry at first, free, endpaper. Leaves occasionally slightly foxed. Front cover discoloured on some places. [25885]

€ 80,00
Damhouder, Joost de.
Damhouder, Joost de.
Damhouder, Joost de.
Damhouder, Joost de.
Damhouder, Joost de.

Damhouder, Joost de.

Practycke in criminele saken, seer nut ende profijtelijck allen Souverains, Bailjous, Borgermeesters, ende Schepenen, &c. Hier is noch by ghevoeght d'Ordonnansie op 't stuck van de Criminele Justitie in dese Nederlanden. Alles met schoone figueren, daer toe dienende, verciert.

Rotterdam; 1650; Pieter van Waesberge. Title page printed in red and black and with engraved portrait; numerous woodcut illustrations in the text showing criminal acts and some woodcut vignettes. Original vellum binding; 4º, (8), 264, 59 pp.

Over all in good condition; small damage on binding edge; 7 pp. with small spots; last 135 pp. more or less waterstained. Rare!

[34664]

€ 800,00

Corporis Iuris Civilis tomus primus, Quo continentur Institutionum libri quatuor, et Digestorum sive Pandectarum libri quinquaginta; tomus secundus, Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII, Authenticæ ..... Etc. Amsterdam; 1681; D. Elsevier e.a.; in leer; resp. 904 en 754 p. Met ingeplakte vingergrepen van perkament. De rug beschadigd. [5480]

€ 95,00
Burmanno, Casparo (Kaspar Burman).
Burmanno, Casparo (Kaspar Burman).

Burmanno, Casparo (Kaspar Burman). Traiectum eruditum, virorum doctrina inlustrium, qui in urbe trajecto, et regione trajectensi nati sunt, sive ibih habitarunt, vitas, fata et scripta exhibens. Rhenum; 1738; Jurianum A Paddenburg. Titlepage with vignet printed in red and black. Vellum; (32), 469, (13) pp. Vellum binding spotted but in good condition; small stamp on titlepage; inside in very good condition. [34107]

€ 195,00
Brugmans, H..

Brugmans, H.. De Wielingen. Rechten en belangen. Amsterdam; 1920; Scheltema & Holkema's boekhandel; softcover; uitslaande kaart; 60 p. Band met lichte verkleuring langs de rand, overigens een goed exemplaar. [33512]

€ 20,00
Bouchez, L.J. & Kaijen, L. (ed.).

Bouchez, L.J. & Kaijen, L. (ed.).

The future of the law of the sea; proceedings of the symposium on the future of the sea, organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the International Law Institute of Utrecht State University, 26 and 27 June 1972.

The Hague; 1973; Martinus Nijhoff; softcover; figures in b&w; XI, 164 pp.

Final page with blind stamped bookplate.

[25381]

€ 35,00