Loading...

Recht

Resultaten 73 - 96 van 138
Muller, N..

Muller, N..

Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom.

Utrecht; 1908; Kemink & Zoon; academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de staatswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam op gezag van den rector-magnificus Dr. C. Ph. Sluiter, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, voor de faculteit van rechtsgeleerdheid te verdedigen...etc.; pb. 530p. en 3p. stellingen als losse bijlage.

Hoekjes band iets opgekruld. Rug met leesribbel.

[15759]

€ 19,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen.Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten. Enchuysen; Egbert van den Hoof; 1667. Kl. folio, perkament, 3 titelbladen waarvan 2 met groot drukkersvignet, (8), 400,(16), (2), 98, (2), 69,(8) p., Band heeft herstelplekken; schutbladen vernieuwd, div. pagina's gebruind door vochtschade. [31261]

€ 195,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Instructien van den Hoogen Rade en Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Overzien Verbetert en Vermeerderd met eenige Noodige dingen, en twee bequame Registers, om alles Lichtelijken te vinden. Rotterdam; 1662; Joannes Naeranus. Engraved titlepage; full vellum; (14), 671, 35 pp. Binding somewhat soiled; a few pages slightly waterstained but otherwise in good condition. [33713]

€ 550,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Gereformeerde en geamplieerde stadt-recht van zutphen.

Zutphen; 1742; Wed. van J. vander Spyck. Gemarmerd kartonnen voor- en achterplat; (2), 124,10 p. Gebonden met: Oordre en reglement over desolate en insolvente boedels binnen de Stadt en Schependom van Zutphen, etc., 12 p. En: Reglement op de Wesecamer engevolg door 2 publicaties over dit onderwerp, 1742, 1756 en1763, (2),16, 4, 4, 2 p.

[35207]

€ 195,00
N.n..
N.n..

N.n..

Les cinq codes du Royaume, précédés de la charte constitutionnelle, et suivis du tarif des frais et dépens; collationnés sur les éditions officielles de l'imprimerie royale. Nouvelle édition, a laquelle on a joint les deux Lois rendues en Mars 1820, l'une sur la liberté individuelle, l'autre sur la publication des journaux et ecrits périodiques avec l'Ordonnance du Roi.

Lyon; 1820; François Savy; bound in leather; small 8vo; XVI, 750 pp.

Spine ends a trifle worn. Fine copy.

[35296]

€ 60,00
N.n..
N.n..

N.n..

Reformatie der Landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Salus populi, suprema lex esto.

Arnhem; 1655; Jacob van Biesen. Gemarmerde papieren omslag; gedecoreerd titelblad met vignet; 64 p. (ongenummerd).

[35206]

€ 195,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Reglement op de manier van Procedeeren in de Graafschap Zutphen, waar na de Gerigten, Litiganten Bediendens en alle die het aangaat, zig in het toekomende hebben te reguleeren. (1) (Convoluut met nog 6 titels.)

Ad 1: Zonder jaar (In pen: "1772"); zonder plaats. (Mist titelblad en laatste blz. van dit reglement); 140 p. Gebonden in perkament met: Reglement op het prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom; Arnhem 1733; Hendrik van Goor; 15 p. (2). En gebonden met: Ampliatie van het reglement op het prothocolhoudenin Veluwen en Veluwen zoom van den 3. April 1733, Zutphen, 1756; 55 p.; En: Reglement op de manier van procedeeren voor de Camer van haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den Quartiere van Veluwen. Arnhem; 1746; Hendrik van Goor; 75p. En: Reglement op het ruymen van beeken, ley -en togt-graven, met het voeren van de schouw daar over; Gelyk meede op de reparatie emnde onderhoud der gemeene heeren-wegen bninnen de Graafschap Zutphen; 1755; 14 p. En: Reglement tot verkortinge van de mondelinge pleydoyen, en verdere maniere van procederen voor den Hove des Furstendoms Gelrte ende Graafschaps Zutphen. Arnhem; 1736; Drukker van den Wel;42 p. En: Reglement op de manier van procedeeren in Momboirs-Saaken. Arnhem; 1742; 20 p.

Enkele pagina's wat vlekkig; overigens in goede staat.

[35202]

€ 280,00
N.n..
N.n..

N.n..

Sadt-rechten van Zutphen, vlijtigh geexamineert ende gecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt.

Arnhem; 1638; Jacob van Biesen. Gemarmerde papieren omslag; 48 p.

Vroege publikatie over o.a. erfrecht, pacht en huur, huwelijkse voorwaarden, lijf-tucht en tucht-recht en testamenten

[35205]

€ 100,00
N.n..
N.n..

N.n..

Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.

Zutphen; 1802; H.C.A. Thieme; contemporain gemarmerd karton; 219 p.

Inhoud: Staatsregeling en afzonderlijke Reglementen voor Holland, Gelderland, Zeeland, Friesland, Utrecht, Overyssel, Groningen en "Braband".

[25888]

€ 390,00
N.n..

N.n..

Wetten voor het Corps Studenten aan de Leydsche Hoogeschool.

S.l.; s.a. (ca. 1820); papieren bandje; cahiersteek; 12mo; 16 p.

Bandje roestvlekkig. Een vochtvlek in de bovenzijde van de blanco marges.

[35423]

€ 20,00
Nagtglas, F..

Nagtglas, F.. Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866. Middelburg; 1867; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; klein 8vo; 94 p. Rug gerepareerd. Twee stempels met naam vorige eigenaar op titelblad. [33796]

€ 30,00
Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België.

Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België. Het gewijzigde verdrag met België. Is aanvaarding thans mogelijk? N-B. 's-Gravenhage; 1926; Martinus Nijhoff; softcover; 16x24 cm.; XI, 44 p. Goede staat. [33548]

€ 12,00
Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België.

Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België. Het verdrag met België in strijd met 's lands belang. 's-Gravenhage; 1926; Martinus Nijhoff; softcover, geniet; 16x24 cm.; 2 uitslaande kaarten; VI, 34 p. Goed exemplaar. [33549]

€ 15,00

Nederburgh, Herman Adriaan. Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem. Lugduni-Batavorum; 1809; Haak et Socios; softcover with marbled boards; all edges gilted; thesis; text in Latin; 61, 3 pp. Later binding. [30429]

€ 60,00
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).

Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).

De Feudi Iuris Scripti, Hollandici, Westfriscique, Successione. Bound with: Observationum Feudisticarum Decas Prima Ex Rebus Iudicatis Curiae Feudalis Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque Selecta.

Hagae; 1602; Beuckellium Cornelij Nieulandium. Half cloth; 4to; (14), 87, (1), 50 pp.

20th century binding. One page with underlinings and notations in 17th century hand. Very rare!

[34898]

€ 200,00
No author.

No author.

Algemeen en beredeneerd register op alle de publicatien en ordonnantien van de gemeene middelen, bij de vergadering van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch gemeenebest, gearresteerd.

's-Hage en Amsterdam; 1806; Vosmaer en Zonen & p. den Hengst en Zoon; halfleather; gilt printed spine, with floral decoration; ca. 13x21,5 cm.; unpaginated

Frontcover occasionally rubbed, paper over boards of backcover mostly lacking. Cover rather worn, mainly along extremities. Leather strip on spine with lettering damaged, floral decorations faded. Leaves with some water- and ink stains. Contemporary notes, in ink, on verso boards.

[25040]

€ 55,00
No author.

No author.

Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955).

N.pl.; 1955; halfcloth; 74 pp.

With register. Spine ends damaged. Some sections loose(ned). Contents with occasional notes and underlining in ink and pen. Clippings mounted at upper pastedown and first endpaper, folding leaflet of the province of Zeeland loosely added.

[24249]

€ 20,00
No author.

No author.

De Staatsraad, Directeur-Generaal, voor de zaken der Hervormden en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch katholijken. In aanmerking genomen hebbende, de bepalingen bij artikel 9, 20 en 24 van het organiek besluit, van den 12den Julij 1814, no. 58 en bij de gearresteerde reglementen der hoofd-synagogen vastgesteld, omtrent de betrekking der hoofd-synagogen tot de synagogale ressorten.

Z.pl.; 1821; zachte kaft; bijlagen, rekening, verantwoording en begroting Nederlands Israëlitische ring-synagoge; 71 (4) p.

Vernieuwde band met "koeievlek" motief.

[25181]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1828.

Middelburg; 1828; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 210 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd/ geschuurd. Rug licht beschadigd. Binnenwerk goed.

[24202]

€ 30,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1829.

Middelburg; 1829; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 150 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Platten hier en daar licht geschaafd- geschuurd. Band met slijtage aan hoeken en randen. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd. Binnenwerk goed.

[24203]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1833.

Middelburg; 1833; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 137 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen. Rug aan bovenzijde beschadigd.

[24205]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1834.

Middelburg; 1834; U.F. Auër; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 102 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen.

[24204]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1839.

Middelburg; 1839; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 131 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen.

[24206]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1841.

Middelburg; 1841; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 106 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd. Rug met name aan de onderzijde beschadigd.

[24207]

€ 25,00