Loading...

Recht

Resultaten 121 - 144 van 148

Sillevis, J.W.. Het recht van gratie. Leiden; 1912; Eduard IJdo; softcover; lijst van stellingen; 303 pp. [15907]

€ 40,00

Simons, C.H.F.. Marinejustitie.Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Assen; 1974; Van Gorcum & Comp.; proefschrift; pb.; 285 p.; stellingen los bijgevoegd. [15818]

€ 19,00

Smidt, J.Th. de. Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst (avec résumé en français). Amsterdam; 1954; Noord-Hollandsche Uitgeversmij.; softcover; XL, 363 p. Met zakenregister, lijst van afkortingen, jurisprudentie, lijst van verkort aangehaalde werken en drie uitvouwbare kaarten: van de betaaldagen pacht, verhuisdagen huis, hoeve, land en vertrekdagen boerenknechten en -meiden. Omslag met enige vochtvlekken, met name langs en op de rug. [20767]

€ 12,50

Sorge, F. van. Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland. Middelburg; 1842; Drukkerij A.J. de Wilde; softcover; uitgegeven ten voordele der inrichting "Loon voor werk", te Middelburg; XVI, 132 p. Zeldzaam! Band vernieuwd. Een onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad. [25611]

€ 125,00

Spruit, J.E., Feenstra, R. en Bongenaar, K.E.M. (r. Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten. Zutphen/ 's-Gravenhage; 1993; Walburg Pers/ SDU Juridische & Fiscale Uitgeverij; harde kaft met stofomslag; XXV, 277 p. Keurig exemplaar. [30128]

€ 19,00

Spruit, J.E.. Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht. Assen; 1979; van Gorcum; cloth with dust jacket; essays in German/ French/ English/ Italian; IX, 209 pp. Name in ink on first endpaper. [21247]

€ 18,00

Stadhouders, P.A.J. [ed.]. De gids van Nederland voor de binnenvaart. Assen, Amsterdam; 1963; Born Uitgeversmij.; halflinnen; 8vo; tabellen en enkele uitslaande kaartjes; 453 p. [17055]

€ 10,00

Stoppelaar, J.H. de. Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p. Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd. [23602]

€ 33,00

Storm, Abraham Martinus. Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto. Franequerae; 1754; excudit Gulielmus Coulon; softcover; thesis; 50 pp. Copy with occasional waterdamage. Corners cover and leaves slightly bended. Cover with stain, spine damaged. [23443]

€ 90,00
Struycken, A.A.H..

Struycken, A.A.H.. Nederland, België en de mogendheden. Een historisch-juridisch betoog. Arnhem; 1919; S. Gouda Quint; softcover; 16x24 cm.; 24 p. Goed exemplaar. [33553]

€ 10,00
Talma, D..

Talma, D..

De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.

's-Gravenhage; 1903; De Swart & Zoon; soft cover; 242 pp.

Spine renewed. Cover with a few small chips along extremities.

[12522]

€ 30,00

Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement. Gend; 1803; Bernard Poelman; zachte kaft; met uitvouwbare tabellen; 8 p. + tabellen. Voorplat, marges en laatste bladzijde vuil. Rug vrij ernstig beschadigd, hoeken en randen gerafeld en wat lichte scheurtjes. Laatste bladzijde met vochtvlek aan de onderzijde (in de marge). [23676]

€ 25,00
Tets, G.C.W. van.

Tets, G.C.W. van.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandsche neutraliteitsproclamaties uit den laatsten tijd.

Leiden; 1909; K. Vilders; paperbound; XI, 256 pp.

Thesis. Uncut copy. Spine slightly damaged.

[12245]

€ 12,00

Timmerman, Jan de Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen. Middelburg; 1771; Pieter Gillissen en Christiaan Bohemer; contemporaine band met gemarmerde platten; (2), X,, (2), 222, (20) p. [4171]

€ 120,00

Toman, Jirí. The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection. Aldershot/ Paris; 1996; Dartmouth Publishing Company/ UNESCO; softcover; index; XVI, 525 pp. [26618]

€ 17,00

Tweede brief van een heer in Holland, geschreven aan een heer van regeering in Zeeland, betreffende de promemorie, dienende tot onderzoek, hoedanig het staatsregt zij der provincie van Zeeland, omtrent de militaire jurisdictie, zoo in het crimineel als civil; geformeerd door Mr. Lourens Pieter van de Spiegel, secretaris der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland. Dordrecht; 1783; A. Blussé; contemp. gemarmerde zachte kaft; gepag. 158-205. Omslag aan onderkant gescheurd, voor- en achterplat met vouw. Pagina's onafgesneden, licht verkleurd, roestvlekjes laatste bladzijde. [20370]

€ 70,00
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.

Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II. Middelburg; 1856; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; enkele uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen, waaronder een plattegrond van Middelburg; deel II met 4 gelithografeerde platen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen"; "Mededeling omtrent een oud zegel of stempel, onlangs te Sluis gevonden", "Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz., berustende op het Raadhuis te Middelburg", "Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" en "Iets aangaande het wapen, de Keizerlijke kroon boven hetzelve, en de zegels der stad Middelburg"; deel II: "Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 5 april 1854", door C.A. Rethaan Macaré"; V, 78 & 71 p. Achterplat deel I ontbreekt. Ruggen beide delen enigszins beschadigd. Bandjes iets beduimeld. Etiketje op de voorplatten. [33645]

€ 45,00

Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten. 's-Gravenhage; 1837; A.P. van Langenhuysen; zachte kaft; met enkele uitvouwbare bijlagen tot gebruik van o.a. begrotings- en rekeningoverzichten; 66 p. Zeldzaam! Rug gerestaureerd, voorplat hier en daar geschaafd. Bijlagen hier en daar met kleine scheur, etiketje aan binnenkant omslag. [23285]

€ 35,00

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken, enz., betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVIII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Elfde deel (hoofdzakelijk Zeeland). Campen; 1789; J.A. de Chalmot; zachte kaft; XIX, 330 p. Rug beschadigd. Voorplat met scheur, vlekkig, wat schaafsporen en laat bovendien iets los. Achterplat met vochtvlek. Een onafgesneden exemplaar. [25199]

€ 150,00
Visvliet, M.H. van.
Visvliet, M.H. van.

Visvliet, M.H. van. Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg. Middelburg; 1906; J.C. & W. Altorffer; halflinnen; rug met goudopdruk; 8vo; inleiding door W.O. Swaving; 136 p. Enkele onderstrepingen en notities met potlood in de kantlijn. Stempel en datum op het titelblad. [33953]

€ 25,00
Vorm, Hobius van der.
Vorm, Hobius van der.

Vorm, Hobius van der. Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen... Amsterdam; 1736; Salomon Schouten. Title printed in red and black; 1 folded table. Small 8-vo; Contemp. vellum; (36), 275, (2) pp. Endpapers waterstained; otherwise in very good condition. [31483]

€ 220,00

Vorsterman van Oyen, G.A.. Rechtsbronnen der stad Aardenburg. 's-Gravenhage; 1892; Martinus Nijhoff; zachte kaft; 8vo; eerste reeks, no. 15 uit de "Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht"; woordenlijst; 367 p. Voorplat met vage vochtvlek. Een niet opengesneden exemplaar. [29854]

€ 15,00
Vorsterman van Oyen, G.A..

Vorsterman van Oyen, G.A.. Rechtsbronnen der stad Aardenburg. 's-Gravenhage; 1892; Martinus Nijhoff; zachte kaft; 8vo; eerste reeks, no. 15 uit de "Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht"; woordenlijst; 367 p. Een niet opengesneden exemplaar. Wat hele lichte gebruikssporen. [33457]

€ 15,00

Vrugt, M. van de. De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden. Zutphen; 1978; de Walburg Pers; linnen zonder stofomslag; enkele ill. in zwart wit; 211 p. Samenvatting in het Duits, lijst van verkort aangehaalde werken, noten en register. Rug en deel achterplat verkleurd. [20981]

€ 10,00