Loading...

VOC

Results 1 - 10 of 10
Commelin, Isaac.
Commelin, Isaac.
Commelin, Isaac.

Commelin, Isaac.

Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde oost-indische compagnie, vervatende de voornaemste reysen/ by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken/ eylanden/ havenen/ revieren/ stroomen/ rheeden/ winden/ diepten en ondiepten; mitsgaders religien/ manieren/ aerdt/ politie ende regeeringhe der volckeren; oock meede haerder speceryen/ drooghen/ geldt ende andere koopmanschappen/ met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen versiert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere Zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers/ in twee delen verdeelt: waer van 't eerste begrijpt, veerthien voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vier delen zonder supplement. Herdruk van het origineel uit 1646.

Z.pl.; z.j. (ca. 1969); 4 delen;kunstleer; afb. in zwart wit, gravures (repr.), waarvan enkele uitslaande kaarten; 239 p., 275 p., twee delen zijn opgedeeld in meerdere, afzonderlijk genummerde hoofdstukken; beide delen ongeveer 600 p.

Goede staat.

[20478]

€ 95,00
Fischer Fzn., J.F..

Fischer Fzn., J.F..

De Delft; de dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog "Delft" en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin.

Franeker; 2001; van Wijnen; linnen band met stofomslag; 26x31 cm.; 2e druk; ill. in zwart wit; verklarende woordenlijst; register; 544 p.

Blanco marges van de bladzijden een ietsje golvend.

[21336]

€ 35,00
Flier, A. van der.

Flier, A. van der.

Uit het leven van een held.

Nijkerk; zonder jaar; G.F. Callenbach; zachte kaft; 13x18,5 cm.; ill. in zwart wit; historisch verhaal voor de jeugd over Piet Hein; 112 p.

Kleine reparatie op de naad van het boekblok met de band. Naam vorige eigenaar op het voorplat en titelblad.

[36368]

€ 12,00

Gommans, Jos & Diessen, Rob van.

Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VII: Oost-Azië / East Asia & Supplement.

Voorburg/ Utrecht; 2010; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; no. 555 of a limited edition of 1,600 copies; 424 pp.

Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.!

[29755]

€ 450,00

Gommans, Jos, Bos, Jeroen & Kruijtzer, Gijs. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VI: Voor Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland/ India, Persia, Arabian Peninsula. Voorburg/ Utrecht; 2010; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Pauline Lunsingh Scheurleer, Geert Stroo & Elsbeth Vorstenbosch; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29754]

€ 300,00
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.

L'hermite, Jaques.

Journael van de Nassausche vloot / ofte beschrijvingh van de Voyagie om den gantschen Aert-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den Admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Lima. Als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van 't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.

Amstelredam; 1648; Joost Hartgertsz. Later leather binding; title page with woodcut with two ships; (2), 76 pp. Jaques l'Heremite traveled around the world with his fleet of 11 ships and 1600 men on board, with Peru as his detination. The goal was to conquer a Spanish treasure fleet, Peru, including the rich silver mines of Potosi (now Bolivia) and Portoviejo in ecuador. L'Hermite had to settle for a group of seven uninhabited islands, Hermite Islands, named after him.

A very rare edition. A rather poor copy with spots in the margins of most of the pages. One plate missing.

[35270]

€ 950,00
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).

Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).

t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.

Amsterdam; 1617; Michiel Colijn Boeck-vercooper opt Water, int Huysboeck aende Cooren-Marct. However the title is mentioning 17 plates, this edition has only 13 engravings. Our copy has only 11 engravings of which 9 fullpage and two text engravings. Lacking: map of Ceylon and the plate of Candi. 41 Numbered leaves printed on both sides and 1 unnumbered leaf. Old decorated paper cover; stored in modern porfolio.

]

[Some pages with false numbering but text complete. Some pages small spotted mostly in the margins. Margins of most of the leaves frayed. Despite some imperfections and 2(?) lacking engravings an desirable copy which is seldom offered! Tiele1021.

[25897]

€ 1900,00
Stapel, F.W..
Stapel, F.W..

Stapel, F.W..

Cornelis Janszoon Speelman.

's-Gravenhage; 1936; Martinus Nijhoff; harde kaft, linnen met goudopdruk; ill.; register op persoonsnamen; XII, 220 p.

Keurig exemplaar.

[34259]

€ 12,00
Vorm, Hobius van der.
Vorm, Hobius van der.

Vorm, Hobius van der. Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen... Amsterdam; 1736; Salomon Schouten. Title printed in red and black; 1 folded table. Small 8-vo; Contemp. vellum; (36), 275, (2) pp. Endpapers waterstained; otherwise in very good condition. [31483]

€ 220,00
Wijnaendts van Resandt, W..

Wijnaendts van Resandt, W..

De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië. Genealogische Bibliotheek II.

Amsterdam; 1944; uitgeverij Liebaert; halflinnen; met een overzichtskaart; index van persoonsnamen; 316 p.

Hoekjes van de band sleets.

[36629]

€ 60,00