Loading...

Law

Results 1 - 24 of 103
Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.
Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.
Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.

Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.

Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten.

Rotterdam; 1738; Jan Daniel Beman; blindstamped vellum; raised bands; ca. 21x 26 cm.; 3rd edition; title page with engraved illustration; vignets; (36) 1231 pp. followed by index.

Title shield at spine rubbed. Spine end a trifle damaged, lower joint. Owner's entry stamped at first endpaper. Title page with library stamp and owner's entry. Leaves occasionally slightly foxed, final ca. 80 pp. with waterstain lower part (mainly margins, sometimes vaguely) and occasional at a few other pages as well.

[27597]

€ 220,00
Zaayer, M. (sam.).

Zaayer, M. (sam.).

Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.

Zonder plaats; 1993; Nederlands Genealogische Vereniging afd. Zeeland; zachte kaft met transparant omslag; A-4 formaat; typoscipt; indici zijn toegevoegd m.b.t. geografische- en persoonsnamen; 79 p.

Goed exemplaar.

[31574]

€ 20,00
Wttewaall van Stoetwegen, Henricus Asuerus.

Wttewaall van Stoetwegen, Henricus Asuerus. Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos. Lugundi- Batavorum; 1834; J.W. van Leeuwen; thesis; decorated leather with floral ornaments, gilt edged; (6) 131 (4) pp. Dedicated to E.W. van Dam van Isselt by the author. Van Dam van Isselt was a member of the Second and, later, of the First Chamber in the Dutch Government. A very fine copy! [21785]

€ 190,00

Vorsterman van Oyen, G.A.. Rechtsbronnen der stad Aardenburg. 's-Gravenhage; 1892; Martinus Nijhoff; zachte kaft; 8vo; eerste reeks, no. 15 uit de "Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht"; woordenlijst; 367 p. Voorplat met vage vochtvlek. Een niet opengesneden exemplaar. [29854]

€ 15,00
Vorm, Hobius van der.
Vorm, Hobius van der.

Vorm, Hobius van der. Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen... Amsterdam; 1736; Salomon Schouten. Title printed in red and black; 1 folded table. Small 8-vo; Contemp. vellum; (36), 275, (2) pp. Endpapers waterstained; otherwise in very good condition. [31483]

€ 220,00
Visvliet, M.H. van.
Visvliet, M.H. van.

Visvliet, M.H. van. Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg. Middelburg; 1906; J.C. & W. Altorffer; halflinnen; rug met goudopdruk; 8vo; inleiding door W.O. Swaving; 136 p. Enkele onderstrepingen en notities met potlood in de kantlijn. Stempel en datum op het titelblad. [33953]

€ 25,00
25199
25199a

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken, enz., betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVIII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Elfde deel (hoofdzakelijk Zeeland).

Campen; 1789; J.A. de Chalmot; zachte kaft; XIX, 330 p.

Rug beschadigd. Voorplat met scheur, vlekkig, wat schaafsporen en laat bovendien iets los. Achterplat met vochtvlek. Een onafgesneden exemplaar.

[25199]

€ 150,00
23285

Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten.

's-Gravenhage; 1837; A.P. van Langenhuysen; zachte kaft; met enkele uitvouwbare bijlagen tot gebruik van o.a. begrotings- en rekeningoverzichten; 66 p.

Zeldzaam! Rug gerestaureerd, voorplat hier en daar geschaafd. Bijlagen hier en daar met kleine scheur, etiketje aan binnenkant omslag.

[23285]

€ 35,00
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.

Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II. Middelburg; 1856; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; enkele uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen, waaronder een plattegrond van Middelburg; deel II met 4 gelithografeerde platen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen"; "Mededeling omtrent een oud zegel of stempel, onlangs te Sluis gevonden", "Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz., berustende op het Raadhuis te Middelburg", "Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" en "Iets aangaande het wapen, de Keizerlijke kroon boven hetzelve, en de zegels der stad Middelburg"; deel II: "Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 5 april 1854", door C.A. Rethaan Macaré"; V, 78 & 71 p. Achterplat deel I ontbreekt. Ruggen beide delen enigszins beschadigd. Bandjes iets beduimeld. Etiketje op de voorplatten. [33645]

€ 45,00
Toman, Jirí.

Toman, Jirí.

The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.

Aldershot/ Paris; 1996; Dartmouth Publishing Company/ UNESCO; softcover; index; XVI, 525 pp.

[26618]

€ 17,00

Timmerman, Jan de Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen. Middelburg; 1771; Pieter Gillissen en Christiaan Bohemer; contemporaine band met gemarmerde platten; (2), X,, (2), 222, (20) p. [4171]

€ 120,00
23676

Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement.

Gend; 1803; Bernard Poelman; zachte kaft; met uitvouwbare tabellen; 8 p. + tabellen.

Voorplat, marges en laatste bladzijde vuil. Rug vrij ernstig beschadigd, hoeken en randen gerafeld en wat lichte scheurtjes. Laatste bladzijde met vochtvlek aan de onderzijde (in de marge).

[23676]

€ 25,00
Talma, D..

Talma, D..

De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.

's-Gravenhage; 1903; De Swart & Zoon; soft cover; 242 pp.

Spine renewed. Cover with a few small chips along extremities.

[12522]

€ 30,00
Storm, Abraham Martinus.
Storm, Abraham Martinus.

Storm, Abraham Martinus.

Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.

Franequerae; 1754; excudit Gulielmus Coulon; softcover; thesis; 50 pp.

Copy with occasional waterdamage. Corners cover and leaves slightly bended. Cover with stain, spine damaged.

[23443]

€ 90,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00
Sorge, F. van.

Sorge, F. van.

Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.

Middelburg; 1842; Drukkerij A.J. de Wilde; softcover; uitgegeven ten voordele der inrichting "Loon voor werk", te Middelburg; XVI, 132 p.

Zeldzaam! Band vernieuwd. Een onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad.

[25611]

€ 75,00
Simons, C.H.F..

Simons, C.H.F..

Marinejustitie.

Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

Assen; 1974; Van Gorcum & Comp.; proefschrift; pb.; 285 p.; stellingen los bijgevoegd.

[15818]

€ 19,00
Schreuder, W.H..

Schreuder, W.H..

Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.

Z.pl.; ca. 1941; gekartonneerd; vastgezet met boekschroeven; enkele afb. in zwart wit; beknopt alfabetisch register; 490 p.

Titelblad en laatste, circa, 25 bladzijden ontbreken. Rug, eerste en laatste pagina's met vochtschade (meest in de marges, voor wat betreft de bladzijden).

[26465]

€ 19,00
Royaards, H.J..

Royaards, H.J..

De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.

Utrecht; 1846; C. van der Post Jr.; zachte kaft; 84 p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan binnenkant van de band. Band en bladzijden enigszins bobbelig en wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23594]

€ 20,00
8762

Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II. Paris; 1915; Imprimerie Nationale de la République Française; Documents relatifs à la guerre 1914-1915; avec une 'table alphabétique des communes citées dans le rapport du 8 mar75 pp. et dans les procès-verbaux d'enquête; [8762]

€ 22,00
23680

Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.

Gendt; 1762; Jan Meyer; zachte kaft; voorplat versierd met gegraveerd vignet, gemeentewapen van Gent; 23 p.

Platten enigszins vuil, achterplat met restant van etiketje. Rug gerestaureerd met linnen.

[23680]

€ 45,00
14602

Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.

Leyden; 1755; Elias Luzac, Jun.; soft paper cover, marbled; 106 pp.

'En is te bekoomen te Amsterdam by Wor; 's Hage, O. en P. van Tholl; Rotterdam, Beman; Dort, van Braam; Haarlem, Bosch; Utrecht, Spruit; Middelburg, Gillissen; Leeuwaarden, Mooyen.' 'Geene Exemplaaren werden voor echt erkent, als die den Uitgeever eigenhandig zal onderteekent hebben.'; signed: W. Schorer. Traces of wear.

[14602]

€ 195,00
Poel, J. van der.
Poel, J. van der.

Poel, J. van der.

Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten.

S.l.; s.a. (ca. 1930); zachte kaft, blanco kaft; klein 8vo; 144 p.

Band iets verkleurd en hier en daar wat kleine vochtvlekjes.

[33723]

€ 20,00
23595

Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.

's-Gravenhage; 1845; A.P. van Langenhuysen; zachte kaft; 48, XVI p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan de binnenkant van de band. Band en bladzijden een ietsje bobbelig en wat lichte kreukjes en vouwtjes. Pagina's hier en daar wat roestvlekkig.

[23595]

€ 23,00