Loading...

Theology

Results 1 - 24 of 341
Zwaag, W.C. van der.
Zwaag, W.C. van der.

Zwaag, W.C. van der.

Kort begrip der Christelijke waarheid, in weinige vragen en antwoorden.

Groningen; 1851; F. Folkers; zachte kaft; ca. 10x16 cm.; 12 p.

De platten ietsje beduimeld. Voorplat laat iets los.

[36779]

€ 40,00
Zschokke, Heinrich.

Zschokke, Heinrich.

Gods almagt in de werken der natuur.

Utrecht; ca. 1853; N. de Zwaan; leer; met gelithografeerde titel; derde druk; 455 p.

Rug aan boven- en onderkant licht ingescheurd. Roestvlekjes. Sneden verkleurd. Naam in inkt op titelblad.

[19204]

€ 20,00
Zimmer, G..

Zimmer, G..

Hoe een kinderlijk geloof overwint.

Amsterdam; zonder jaar; Höveker & Zoon; slappe kaft; 13x17 cm.; ill. in zwart wit; uitgegeven door de Halfstuivers-Vereeniging der Rijnsche Zending; 16 p.

Goed exemplaar.

[36739]

€ 35,00
21993

Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, concordaat, tusschen Z.M. Willem II en den pauselijken stoel.

Amsterdam; 1841; A.B. Saakes;derde druk; zachte kaft; 14x23,5 cm.; 26 p.

Exemplaar wat rafelig en met wat vouwtjes aan de randen. Klein gaatje in het voorplat en enkel pagina's met ezelsoren.

[21993]

€ 30,00
Zanten, J. van (vertaler).
Zanten, J. van (vertaler).
Zanten, J. van (vertaler).

Zanten, J. van (vertaler).

Oorzaaken van 't verval der Kristelyke Godvruchtigheyd. Of eene onzydige beschouwing van 't verderf van den Kristelyken Godsdienst. Uyt het Engelsch vertaald.

Haarlem; 1717; Wilhelmus van Kessel. Blindgestempeld kalfsleer, titel verguld; (16), 527 p.

Jan van Zanten was een doopsgezind leraar en arts te Haatlem. Een zeldzame uiitgave. Iets los in de band.

[35635]

€ 400,00

Zander, Valentine. Saint Séraphim de Sarov. Troyes; no year; Les Imprimeries Paton; softcover, stapled; pocket size; 64 pp. Fine copy. [31818]

€ 15,00
Worm, Piet.
Worm, Piet.
Worm, Piet.
Worm, Piet.
Worm, Piet.

Worm, Piet.

De Bijbel voor kinderen verteld. Deel 1: De Genesis, ofwel het verhaal van de schepping tot en met Jozef, Jacobs zoon. Deel 2: Exodus, ofwel de uittocht uit Egypte met verder verhalen uit het Oude Testament. Deel 3: Het Nieuwe Testament, ofwel het leven van Jezus, de zoon van God. 3 delen.

Amsterdam/ Brussel; zonder jaar; Elsevier; harde kaft; 13x22 cm.; gedrukt naar de originele lithografieën van Piet Worm; ongepagineerd.

Rug 2e deel aan bovenzijde een ietsje beschadigd. Overigens in goede staat.

[36745]

€ 50,00

Woelderen, Helene W. van. Waren Jesus und Joseph von Arimathia in England? Artikelserie in vier Teilen. Dachsbach-Rauschenberg; 1975; Selbstverlag Missionsbund Wortgemeinde; softcover; pocket size; ca. 12x18 cm.; 48 pp Near fine copy. [31786]

€ 15,00
Witte, Petrum de.
Witte, Petrum de.

Witte, Petrum de. Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaende visitatie en approbatie des E. Classis van Hoorn. Amsterdam; 1728; Erfg. van Wed. G. de Groot. Contemporain perkament; frontispiece; (32), 794, (36) p. Pekament met vuilaanslag; frontispiece gedoubleerd i.v.m. scheur. [33899]

€ 75,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00
Westphal, Alexandre.

Westphal, Alexandre. Le Symbole des Apôtres. Ses origines- sa formation- la valeur religieuse de son enseignement. Neuilly; 1928; Éditions de "La Cause"; softcover; 13x19 cm.; 127 pp. Name on frontcover. [34072]

€ 30,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van.

Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.

¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; Non est mortale quod opto en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN!

JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76.

[28352]

€ 380,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. "Heeft de mens nog een toekomst?". Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal. Bussum; 1971; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel den de Hebreeuwse Taal; softcover, geniet; typoscript, gestencild; oplage van 200 exemplaren; met 2 bijlagen los toegevoegd, een artikel door F. Weinreb en aanvullend lesmateriaal; 41 p. Goed exemplaar. [34190]

€ 20,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen. Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; halfleather; marbled boards; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure. Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged. [15137]

€ 195,00
Walsh, Le Vte..

Walsh, Le Vte..

Saint Louis et son siècle.

Tours; 1851; A. Mame et Cie., éditeurs; blindstamped halfleather; gilt decorated spine; all edges gilt; enriched with woodengravings; frontispiece with woodengraved portrait of Louis IX, Roi de France; 468 pp.

Woodengravings with foxing.

[26610]

€ 13,00
Vriese, Willem Hendrik de.
Vriese, Willem Hendrik de.

Vriese, Willem Hendrik de.

Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841.

Z.pl.; 1841; zachte, papieren, kaft; 54 (6) p.

Zeldzaam! Rug vernieuwd, voorplat met lichte plooi.

[22941]

€ 60,00

Vredendaal, Jaap van & Meiden, Willem van der. Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen. Amsterdam; 2007; uitgeverij SUN; softcover; 2e druk; uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal; aangevuld met fragmenten van de Oudsaksische Genesis; vertaald door Redbad Veenbaas; met medewerking van Willem van der Meiden; ill.; 270 p. Enige verkleuring op het voorplat, overigens een goed exemplaar. [32154]

€ 16,00

Vorst, I.. Gebeden voor de verzoendag. 2 delen. Amsterdam; 1983; Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap; linnen banden; vertaling en bewerking door I. Dasberg; tekst in het Nederlands en Hebreeuws; XXV, 518 & 519- 980 p. Goede staat. [32572]

€ 20,00
Vooren, G.A.C. van.

Vooren, G.A.C. van.

De armenzorg voor de katholieken in het Middelburgse missiegebied gedurende de 18de eeuw. II- de uitvoering. III- de hulpverlening. 3 delen.

Zonder plaats; 1973-1976; zachte kaft; overdrukjes uit "Appeltjes van het Meetjesland"; ill. in zwart wit; 72, 60 & 45 p.

Goede staat.

[36228]

€ 30,00
Voet, Joannes Eusebius.
Voet, Joannes Eusebius.
Voet, Joannes Eusebius.

Voet, Joannes Eusebius.

Stichtelyke gedichten en gezangen. Eerste en tweede deel in 1 band. En: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan, den zeer geleerden heer Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds Heiland binnen Amsteldam.

Dordrecht; 1760/ 1763/ 1753; d'erve J en P. van Braam; halfleer met gemarmerde platten; 278, 276 & 38 p.

Platten enigszins geschaafd. Rug gerepareerd met plakband.

[37016]

€ 24,00
Vloten, J. van.
Vloten, J. van.

Vloten, J. van.

Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste en tweede bundel in 1 band (863-1572 & 1572-1609).

Amsterdam; 1864; K.H. Schadd; blindgestempeld linnen met florale decoraties; ca. 12x17 cm.; XIV, 400 & XX, 418 p.

Rug gedeeltelijk vernieuwd. Plakbandresten en naam vorige eigenaar op schut- en titelblad.

[28225]

€ 16,00
Vitringa, Campegius.
Vitringa, Campegius.
Vitringa, Campegius.

Vitringa, Campegius.

Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid ....etc. Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.

Delft, Adriaan Beman, 1717. 8o. (36), 511, (9), 110, (2) p. Orig. oud perkamenten band.

Rug van de band met vuil-aanslag.

[28938]

€ 80,00
Vitelleschi, Bartolomeo.

Vitelleschi, Bartolomeo.

Il passaggio e gli altri scritti del 1463.

Tarquinia; 1996; Comune di Tarquinia; paperback; section with plates in colour; introduction and translations by Giovanni Insolera; text in Latin and Italian; 236 pp.

Fine copy.

[31365]

€ 12,00
Versteeg, M.C.
Versteeg, M.C.

Versteeg, M.C.

Het Prentenboek van de Kinderbiecht.

Tilburg; 1927; R.K. Jongensweeshuis; halflinnen; met medew. van P. v. Oorschot en W. v.d. Horst; ill. van B. Reith, in kleur; 36 p.

Goed exemplaar.

[3040]

€ 30,00